โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ส.ค. 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณศาลเจ้าพ่อไผ่เหลืองถึงนานางวรรณา ดอกพิกุล)25 ส.ค. 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) 26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำกา03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบ ถนนคสล. ม.5,ม.9 ตำบลบ้านพราน01 ก.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ02 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ16 ส.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 256411 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)05 ส.ค. 2564 เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ชุมชน05 ส.ค. 2564 ข้อปฏิบัติพื้นที่สีแดงเข้ม จังหวัดอ่างทอง03 ส.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 256421 เม.ย. 2563 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)28 พ.ค. 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)12 ก.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 ก.ค. 2564 ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อทำการขุดลอกคูนาระบายน้ำ ในพื้นที่ ต.บ้านพราน06 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 23 มี.ค. 2563 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง19 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 256430 มิ.ย. 2564 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ 256417 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 256429 มิ.ย. 2564 ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 256328 มิ.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 256424 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256402 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256427 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256426 เม.ย. 2564 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 256426 เม.ย. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 256401 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 22 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000301 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ24 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เลขทะเบียน 1 กฆ 5081 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256430 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสองตอน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร)30 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานานสนามไชย สุขทวี)23 ต.ค. 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื02 ต.ค. 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256317 ก.พ. 2564 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 256425 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่26 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ \" สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564 \" ของกระทรวงมหาดไทย20 ต.ค. 2563 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน01 ต.ค. 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน11 ม.ค. 2564 \"ชวนโหวต\" ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน05 ม.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่18 ธ.ค 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง04 ธ.ค 2563 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ.256328 ต.ค. 2563 รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 ต.ค. 2563 ประกาศ อบต.บ้านพราน เรื่องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน31 ส.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ - ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 811 มิ.ย. 2563 การปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดบริเวณสามแยกแสวงหา เพื่อคัดกรอง และดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256301 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอให้ท่านที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpare12 พ.ค. 2563 การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ05 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 256303 พ.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน14 เม.ย. 2563 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 10 เม.ย. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 256323 มี.ค. 2563 ข่าวประชาสมัพันธ์.///// แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ25 ก.พ. 2563 ประชาสัมพัันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย28 ม.ค. 2563 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 17 ม.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 256308 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 12 ธ.ค 2562 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.......20 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี20 พ.ย. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนิน05 พ.ย. 2562 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม10 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน09 ก.ค. 2562 พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่.09 ก.ค. 2562 เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู05 ก.ค. 2562 ข้อมูลที่ควรอ่าน ความรู้ที่ต้องทราบ และถือปฏิบัติ01 ก.ค. 2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254027 มิ.ย. 2562 ประวัติ “วันสุนทรภู่”25 มิ.ย. 2562 โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหน้าฝน หมั่นสังเกตุอาการและสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที 24 มิ.ย. 2562 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไข้เลือดออก 21 มิ.ย. 2562 สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปี 256121 มิ.ย. 2562 แนวทางการจัดการร้องเรียนเรื่องทุจริต07 มิ.ย. 2562 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 256224 ม.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562