โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนิน

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนินการแจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้โอนเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยตรง ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารมาแจ้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นคนพิการ)
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
4. สมุดบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 086-7662919


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น