โทร.0806659499

\

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ25 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ15 ส.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน (พ.ศ.2566-2570)02 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ้านพราน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน27 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ19 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ19 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี19 เม.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล28 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256705 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 256720 มี.ค. 2567 ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี13 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ *** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 *** เจ้าของสุนัขและแมวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ตามกำหนดการดังนี23 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 256717 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256716 ม.ค. 2567 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256615 ม.ค. 2567 ขอเชิญผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง20 ธ.ค 2566 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 –13 ธ.ค 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ07 ธ.ค 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีง01 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย12 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ05 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค05 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256624 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0028 จำนวน 1 เครื่อง 21 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ11 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256608 ธ.ค 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลการประเมิน ITA AWARDS 2023 16 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256708 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน08 พ.ย. 2566 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 256611 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256707 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 07 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย07 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ03 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ27 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ25 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256624 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปละ ประจำเดือนกันยายน 2566 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะฯ จำนวน03 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 3 รายการ29 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีฯ จำนวน 3 รายการ26 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256622 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ14 มิ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-002629 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อมีงานทำ หลักสูตรเปลถักจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 256629 พ.ค. 2566 จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี256625 พ.ค. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ07 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพราน27 มิ.ย. 2566 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน ออกกำลัังกายสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกาย09 มิ.ย. 2566 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 256502 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ตลอดเดือน พฤษภาคม 2566 โดยสามรถดำเนินการเชื่อมโยงผ่านลิงค์ ลงนามถวายพระพรออนไ11 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256627 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค28 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซื้อก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงลาก จำนวน 1 พ่วง ตามโครงการประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 256628 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางไข บุตรมา08 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ19 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน04 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.256631 มี.ค. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256621 มี.ค. 2566 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส 1) ประจำปี 256620 มี.ค. 2566 เรื่องประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256617 ม.ค. 2566 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 https://17 ม.ค. 2566 ขอเชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ IIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 10 ม.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)09 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - นานายสว่าง ดาวลอย)09 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสอง(นานางสายสุนีย์ สุขทวี - นานายสมศักดิ์ มหาดไทย)28 ม.ค. 2566 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปี 256620 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256619 ม.ค. 2566 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256505 ม.ค. 2566 การมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์26 ธ.ค 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565)26 ธ.ค 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 ธ.ค 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)18 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ17 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ18 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ16 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ10 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ08 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ20 ต.ค. 2565 จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ27 ต.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ21 ต.ค. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค19 ธ.ค 2565 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง รวมพลังแก้ไขปัญหา "ยาเสพติด" ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด19 ธ.ค 2565 ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านพรานร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.30 พ.ย. 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256610 ต.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256621 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายโครงการฟังธรรมวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ป้าย21 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กดีมีออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน13 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย02 ก.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000318 ส.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256508 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256504 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256501 ส.ค. 2565 จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 อัน26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 2.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ25 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/105 ต.ค. 2565 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล05 ต.ค. 2565 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ งานด้านสวัสดิการสังคม05 ต.ค. 2565 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานด้านโยธา05 ต.ค. 2565 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านงานการศึกษา30 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า22 ก.ค. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค05 ก.ค. 2565 จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิ22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-001724 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 323 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 316 มิ.ย. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้14 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-000810 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 308 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002320 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคยางรถยนต์เก่า เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆจากยางรถยนต์ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ11 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว11 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง04 ก.ค. 2565 ข้อมูลทั่วไป29 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12 ม.ค. 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕18 เม.ย. 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 6 รายการ23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 ราย19 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพหนะ (ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 416-58-001507 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิด-19ฯ จำนวน 8 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ18 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่านกรอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารจัดสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น04 ต.ค. 2564 รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 256410 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ18 ธ.ค 2562 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 256203 พ.ค. 2565 เดือนเมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง-นานายอธิศร น้ำทอง)29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านท่าลอบ)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึง ถนนสายลาดยางบ้านริ้วหว้า-บ้านท่าลอบ)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)28 เม.ย. 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึง นางแผ้ว มณีเนียม)08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว12 เม.ย. 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64-มีนาคม 2565)08 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอยฯ จำนวน 3 รายการ28 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 6 รายการ23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ08 ก.พ. 2565 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 256520 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในระบบE-GP ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 งบ 6420 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ e-gp ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 งบ 6420 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบE-gpก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้ งบ 6423 ธ.ค 2563 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึง บ้านนายวิชัย อินทร์อุไร)30 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะขุดลอกคูส่งน้ำ ม.7บ้านวังน้ำเย็น(บริเววณบ้านนางเทียม ปิ่นทองฯ)24 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคูส่งน้ำ ม.7 บ้านวังน้ำเย็น(บริเววณบ้านนางเทียม ปิ่นทองฯถึงเขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)24 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่4 บ้านมาบทราย(บริเวณนานางนกแก้ว ดิษฐ์สุวรรณฯถึงเขตหมู่ 8 ตำบลบ้านพราน)24 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูส่งน้ำ ม.4 บ้านมาบทราย (บริเวณินานายประเทือง ทองขาวฯ)24 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ ม.4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนายวันชัยคำกระแสร์ฯ)03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บ้านนางวรรณา พงษ์พยัคฒ์)03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (นายบรรจบ)22 ธ.ค 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 6522 ธ.ค 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวนเหนือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี6522 ธ.ค 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 23 ธ.ค 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ื 9 บ้านดอนกร่าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 6524 ธ.ค 2564 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 6511 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า โดยวิธีคัดเลือกงบเหลือจ่าย27 ม.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256207 ม.ค. 2565 กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.256406 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ. 256529 ธ.ค 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256428 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ จำนวน 2 ป้าย02 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 รายการ20 ธ.ค 2564 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 256508 ธ.ค 2564 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 256508 ธ.ค 2564 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 256530 พ.ย. 2564 ติดประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)25 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ18 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ03 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ16 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 29 รายการ30 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภดส.3)01 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค จำนวน 100 แพ็ค01 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ29 ต.ค. 2564 ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256406 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 256406 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 256422 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ 13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201908 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) 25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณศาลเจ้าพ่อไผ่เหลืองถึงนานางวรรณา ดอกพิกุล)25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) 26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำกา03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบ ถนนคสล. ม.5,ม.9 ตำบลบ้านพราน01 ก.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ02 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ16 ส.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 256411 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)05 ส.ค. 2564 เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ชุมชน05 ส.ค. 2564 ข้อปฏิบัติพื้นที่สีแดงเข้ม จังหวัดอ่างทอง03 ส.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 256421 เม.ย. 2563 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)28 พ.ค. 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1)12 ก.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 ก.ค. 2564 ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อทำการขุดลอกคูนาระบายน้ำ ในพื้นที่ ต.บ้านพราน06 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 23 มี.ค. 2563 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง19 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 256430 มิ.ย. 2564 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ 256417 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 256429 มิ.ย. 2564 ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 256328 มิ.ย. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 256424 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256402 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256427 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256426 เม.ย. 2564 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 256426 เม.ย. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 256401 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 22 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000301 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ24 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เลขทะเบียน 1 กฆ 5081 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256430 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสองตอน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร)30 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานานสนามไชย สุขทวี)23 ต.ค. 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 15 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื02 ต.ค. 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 256317 ก.พ. 2564 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 256425 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่26 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ \" สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564 \" ของกระทรวงมหาดไทย20 ต.ค. 2563 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน01 ต.ค. 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน11 ม.ค. 2564 \"ชวนโหวต\" ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน05 ม.ค. 2564 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่18 ธ.ค 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง04 ธ.ค 2563 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ.256328 ต.ค. 2563 รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 ต.ค. 2563 ประกาศ อบต.บ้านพราน เรื่องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน31 ส.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ - ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 811 มิ.ย. 2563 การปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดบริเวณสามแยกแสวงหา เพื่อคัดกรอง และดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256301 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอให้ท่านที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpare12 พ.ค. 2563 การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ05 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 256303 พ.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน14 เม.ย. 2563 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 10 เม.ย. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 256323 มี.ค. 2563 ข่าวประชาสมัพันธ์.///// แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ25 ก.พ. 2563 ประชาสัมพัันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย28 ม.ค. 2563 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 17 ม.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 256308 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 12 ธ.ค 2562 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.......20 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี20 พ.ย. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนิน05 พ.ย. 2562 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม10 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน09 ก.ค. 2562 พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่.09 ก.ค. 2562 เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู05 ก.ค. 2562 ข้อมูลที่ควรอ่าน ความรู้ที่ต้องทราบ และถือปฏิบัติ01 ก.ค. 2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254027 มิ.ย. 2562 ประวัติ “วันสุนทรภู่”25 มิ.ย. 2562 โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหน้าฝน หมั่นสังเกตุอาการและสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที 24 มิ.ย. 2562 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไข้เลือดออก 21 มิ.ย. 2562 สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปี 256121 มิ.ย. 2562 แนวทางการจัดการร้องเรียนเรื่องทุจริต07 มิ.ย. 2562 เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 256224 ม.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น