โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่.

พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2512.เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา. ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย.ว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ ขาดวินัย ในการใช้รถใช้ถนน\"ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร. อีกทั้ง กฎ-ข้อบังคับต่างๆนั้น บังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว. จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น.ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้.สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้. ในมาตรา ๒๖ .ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว.จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ. ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้.โดยคำแนะนำและยินยอม. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.ทำหน้าที่รัฐสภา โดยมีใจความสำคัญว่า.เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล.และบังคับใช้กฎหมาย.ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้.หรือตามกฎหมายอื่น. อันเกี่ยวกับการจราจร.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก\" จัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติ.และการกระทำความผิด ตามกฎหมาย. ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่.ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูลดังกล่าว. ทั้งนี้. ตามระเบียบ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก\" ร่วมกันกำหนดมาตรา ๗ ให้ยกเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๕ .แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก\"โดยที่น่าสนใจก็คือ. การให้เพิ่มความต่อไปนี้. เป็นมาตรา ๓๓ /๑. แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก\" พศ. ๒๕๒๒. มาตรา ๒๓ / ๑. ในขณะขับรถในทางเดินรถ.ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว.และต้องแสดง. ต่อเจ้าพนักงานจราจร เพื่อขอตรวจ\" ในกรณี ที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่.ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่.ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้.ถือว่าผู้ขับขี่.มีใบอนุญาตขับขี่ อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Cr.เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น