โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้เข้าร่วมโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ  ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการประเมินหัวข้อการลดพลังงาน มีนิยามดังนี้

         เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด  คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10

         มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตราฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

         ใช้ผลการประเมินจากระบบ  www.e-report-energy.go.th  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแต่ กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน)  

         กองคลัง ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ www.e-report-energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น