โทร.0806659499

\

ITA 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 หัวข้อเดิม 2566

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- ข้อมูลทั่วไป

- โครงสร้าง

- แผนภูมิโครงสร้าง อบต.บ้านพราน พ.ศ.2566

- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน (สามัญ)

- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

- คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ติดต่อเจ้าหน้าที่

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

- การมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์

ข้อ 08 Q & A

- ร้องเรียน - ร้องทุกข์

- ติดต่อเจ้าหน้าที่

- เว็บบอร์ด

- Facebook อบต.บ้านพราน

ข้อ 09 Social Networks

- เว็บไซส์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อ 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 -2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

- รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)

ข้อ 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2565

- ติดตามและประเมินผลแผน ปี 2566

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- คู่มือการปฏิบัติงานการบัญชี

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

- คู่มือการปฏิบัติงาน ของ อปท.

- คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

- แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

- คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ข้อ 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

- คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

ข้อ 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติ

- แสดงผลข้อมูลสถิติ

- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี 2565

- บทที่ 4 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ 18 E-Service

- E-Service

ข้อ 20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และคอยล์ร้อนภายนอกอาคาร จำนวน 8 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0024

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0024

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ หมายเลขทะเบียน 81-2966 อ่างทอง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 คัน ตามโครงการประเพณีของท้องถ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงลาก จำนวน 1 พ่วง ตามโครงการประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านพราน รถจำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงลาก จำนวน 1 พ่วง ตามโครงการประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายรณรงค์เรื่องยาเสพติด ขนาด 35 x 50 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซื้อก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กฉ 8593 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน 5 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อมีงานทำ หลักสูตรเปลถักจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 ชุด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีฯ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปละ ประจำเดือนกันยายน 2566 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อมีงานทำ หลักสูตรเปลถักจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0028 จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0008

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บท 1834 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ข้อ 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เมษายน 2566-กันยายน 2566)

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

ข้อ 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 รอง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 13 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยฯ จำนวน 20 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องสุขาในศูนย์พักคอยฯ จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอยฯ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดนางรำ จำนวน 50 ชุด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานบายศรี จำนวน 60 พาน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติและรถของดี OTOP

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึงถนนสายลาดยางบ้านริ้วหว้า-บ้านท่าลอบ)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระแสร์ ถึงถนนลาดยางสายริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง - บ้านจำปี จำปีเรือง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึงบ้านนางแผ้ว มณีเนียม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิด-19ฯ จำนวน 8 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ฯ จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-0017

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 416-58-0015

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0011

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ตัว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพหนะ (ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ราย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 ราย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านพรานฯ จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วรร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 1 รายการ

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0023

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ

- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง

- จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำของเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 701-61-0001

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0008

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้

- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0017

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0017

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0024

- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “การประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565” ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนา

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ป

- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ปิด-เปิด จำนวน 2 ตู้

- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

- จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา - บ้านดอนปู ถึงบ้านนายไพรัตน์ นาคนาม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางจิราภา วิศิษฐศาสตร์ ถึง เขตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริวณบ้านนายวิชัย คำกระแสร์ ถึง ถนนสายลาดยางริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)

- ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน(บริเวณถนนลาดยางสายบ้านดอนกร่าง- บ้านเพชร-บ้านนางมาลี โพธิ์จำศีล)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านายสุชิน นวลสนอง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนานางระยอง กว้างขวาง-เขตตำบลศรีพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนายพรชัย เกตุเกษร-เขตตำบลศรีพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์-เขตตำบลศรีพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง ถึงบ้านนางคะนึง สดงาม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานางกำไร แสงลำใย)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานายชลอ ผลจันทร์)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสมพิศ เดชบำรุง-นานายสะอื้น เพชรประสม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานานพวรรณ บุญศรี-เขตหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.ที่ 2 (บรเวณข้างบ้านนายเจน ทรงสม เขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานานพวรรณ บุญศรี-เขตม.1 ตำบลบ้านพราน))

- ประการผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายสุชิน นวลสนอง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านดอนกร่าง-บ้านเพชรถึง บ้านนางมาลี โพธิ์จำศีล)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณศาลาประชาคม - บ้านนางน้อยฉัตรทอง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณนานางเที่ยง น้ำทอง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางสม พันธุนนท์)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานายประจวบ เข็มแหลม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนายธงชัย เกริกชัย ถึง บ้านนางประมวล แจ้งประเสริฐ)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณชั้นล่างด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา – บ้านดอนปรู ถึง บ้านนายไพรรัตน์ นาคนาม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมท่าวิดน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณคลองหนองรี)

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1

- จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

- จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

- จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ \"ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัย\"ขนาด 2.20x3.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย

- จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 2.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

- จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย

- จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 อัน

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 รายการ

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003

- จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน และซ่อมแซมระบบหัวฉีดน้ำปัดน้ำฝน หมายเลขทะเบียน กฉ 8593 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004

- จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ

- จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กดีมีออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย

- จัดซื้อกระปุกออมสินปูนปลาสเตอร์ ตามโครงการเด็กดีมีออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จ้างเหมาทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ป้าย

- จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค

- จ้างเหมาทำป้ายโครงการฟังธรรมวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย

- จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณนานายสละ นูมหันต์ -บ้านนางเฟี้ยม ผลจันทร์)

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ - คันคลองหนองนรี)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ(บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -บ้านนายมานะ คงใหญ่)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี - นานายช้วน วารีรักษ์)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี -นานายสมศักดิ์ มหาดไทย)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - นานายสว่าง ดาวลอย)

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู้การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการ

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี

- กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ข้อ 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยกรบุคคล ปี 2566

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยกรบุคคล ปี 2566

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

- แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

- บันทึกขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

- แบบรายงานผลความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 2

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย ไตรมาสที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

- ประกาศคณะกรรมการกลาง

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้อ 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แผนพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

- สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อ 27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อ 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- Facebook

- ร้องเรียน-ร้องทุกข์

- เว๊ปบอร์ด

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง และการพบเห็นการทุจริต อบต.บ้านพราน

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 ประจำปี 2566

ข้อ 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม เดือนธันวาคม 2565

- การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม เดือนมกราคม 2566

- การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม เดือนตุลาคม 2565

- การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม เดือนพฤศจิกายน 2565

ข้อ 31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ข้อ 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ 33 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

- การประเมินผลและรายงานนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดที่ 10 หัวข้อเดิม 2566

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

ข้อ 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566

ข้อ 36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผล พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

- รายงานผล พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

ข้อ 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- ข้อกำหนด อบต.บ้านพราน

ข้อ 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

- แนวทางปฏิบัติ Do's and Don'ts

- การอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาฯ

ข้อ 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- รายงานผลการนำจริยธรรมไปใช้ฯ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินฯ

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

- E-Service

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น