โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สมาชิกสภา

นาง ปราณี ยอดแก้ว
ประธานสภา อบต บ้านพราน
นาง เทียมทิพย์ ช่างประดิษฐ์
รองประทานสภา อบต บ้านพราน
นาย จำนงค์ ถาดทอง
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่1
นาย ณรงค์ชัย วิศิษฐศาสตร์
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่2
นาย พิเชษฐ์ เอี่ยมอารมณ์
สมาชิก อบต หมู่ 2
นาย สิทธิชัย คงใหญ่
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่3
นาย ธนู ทองขาว
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 4
นาย สลาวุฒิ ฤกษ์เย็น
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่4
นายพรชัย เกตุเกษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางสาวสายบัว ดีจริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นาง กำไร แสงลำใย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นาย มานะ โพธิ์ทองคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นาย ประเสริฐ ยิ้มเป็นสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นาง จุฑารัตน์ พึ่งแย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายชลอ หอมชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางสาว ธนารัตน์ ใยน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายไพรรัตร์ ทองพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นาย วิชาญ เกตุพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
รูปรวมสมาชิกสภา