โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานปลัด

นางสาว ชญาภา โอภาไพบูลย์
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0849101463
นางสาว ดวงกมล มาตสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0819948339
นางสาว พรรณี ม่วงศรีจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพรรณ พุ่มมาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ
นิติกร
นาย ชาณิช นิลวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นาย รวิธีรวัชร ต้นพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาววรรณา ดอกพิกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพัชรินทร์ ขอพึ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี พิพัฒน์มณีรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาว ทองใบ ช่างประดิษฐ์
แม่บ้านทำความสะอาด
รูปรวมสำนักปลัด