โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะผู้บริหาร

นาย วินัย บุญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0806659499
นาย อุดม เมืองจุมพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0888822873
นาง สมคิด สุขทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0649895998
นาย อภิภู พลพัตธนดล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.0931279840
รูปรวมคณะผู้บริหาร