โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองคลัง

นาง เรณู พรมมิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0823978555
นาง จีรนุช เอี่ยมนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวราตรี วงษ์คล้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาว นิตยา พันธุ์ลูกฟัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาว พันธิภา ทองขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว อัญญมณี ถนอมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รูปรวมกองคลัง