โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา

นางสาว สุนันทา ปลูกงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา โทร.0935174915
นางสาวณัทรมณ พลิพล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยพร วงษ์เล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรันพิชชา สบายรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ เชื้อบุญ
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฤทัยรัตน์ เมฆฉาย
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางถวิลรัตน์ เพชรประสม
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก