โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

1.สภาพทั่วไปและที่ตั้ง ตำบลบ้านพรานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตอำเภอแสวงหา มีระยะทางห่างจากอำเภอแสวงหา  8  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้อาณาเขต- ทิศเหนือจด ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง- ทิศใต้จด ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง - ทิศตะวันออก จดตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง- ทิศตะวันตก   จดตำบลวังน้ำเย็น   อำเภอแสวงหา ,ตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดริ้วหว้า   หมู่ที่  2  ถนนสายบ้านแก-ท่าลอบ  ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์  035 – 610-736เนื้อที่พื้นที่ทั้งหมด   17.085 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  10,678  ไร่


2. ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินร่วนซุย มีคลองไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก

 

3. การปกครองจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านพรานมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม

หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า

หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน

หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย

หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน

หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น

หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน

หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง

หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้


ประชากร  ณ  เดือน  มกราคม   2565  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,801  คน แยกเป็น - ชาย 2,341 คน - หญิง 2,460 คน


จำนวนครัวเรือน   1,584   ครัวเรือน

 

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1      บ้านสระสี่เหลี่ยม

194 248 442

หมู่ที่ 2     บ้านริ้วหว้า

207 189 396

หมู่ที่ 3     บ้านยางแขวน

185 205 390

หมู่ที่ 4     บ้านมาบทราย

354 361 715

หมู่ที่ 5     บ้านโพธิ์สำราญ

221 232 453

หมู่ที่ 6     บ้านหนองสองตอน

347 385 732

หมู่ที่ 7      บ้านวังน้ำเย็น

314 316 630

หมู่ที่ 8     บ้านหนองแหน

118 116 234

หมู่ที่ 9     บ้านดอนกร่าง

272 274 546

หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้

129 134 263

รวม

2,341 2,460 4,801


4. สภาพเศรษฐกิจอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยส่วนมากจะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ อาชีพรองลงมาได้แก่ ปลูกผัก และรับจ้างหน่วยงานธุรกิจในเขต อบต. - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง - โรงสีข้าว 3 แห่ง - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์            2        แห่ง

 

5. สภาพทางสังคมการศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา     2 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา     1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา     - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง      - แห่ง - การศึกษานอกโรงเรียน     1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1 แห่ง- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  4  แห่ง 


6. สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์     2 แห่ง  คือ  วัดริ้วหว้า  และ วัดพัฒนา(ดอนกร่าง) - มัสยิด     - แห่ง - ศาลเจ้า     - แห่ง - โบสถ์     - แห่ง

 

7. สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ        - แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน       2 แห่ง - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน          - แห่ง

 

8.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ     - แห่ง - สถานีดับเพลิง     - แห่ง - ป้อมตำรวจ       - แห่ง

 

9. การบริการพื้นฐานการคมนาคม - ถนนคอนกรีต     40 สาย - ถนนลาดยาง       7 สาย - ถนนลูกรัง   37 สาย - ถนนดิน       - สาย
การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์          - แห่ง- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ    - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ - แห่งไฟฟ้า        จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,505  ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ -          ครัวเรือนส้วม    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ   100   


10. แหล่งน้ำและการชลประทาน    แหล่งน้ำธรรมชาติ - แม่น้ำ - สาย - คลอง - สาย - หนอง/บึง 1 แห่ง  คือ  บึงสีบัวทอง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น