โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โทร.0849101463

18 ธ.ค 2562 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 256219 เม.ย. 2565 แบบบก01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง - บ้านนางจำปี จำปีเรือง)19 เม.ย. 2565 แบบบก01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระแสร์ ถึง ถนนลาดยางสายริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)19 เม.ย. 2565 แบบบก01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเ หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน(บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)19 เม.ย. 2565 แบบบก01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณถนนคสล.ถึงบ้านนางแผ้ว มณีเนียม)
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึงบ้านางแผ้ว มณีเนียม)08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
04 ก.พ. 2564 เอกสารประกวดราคา รถขยะ งบประมาณ พ.ศ.256408 ก.ย. 2564 เอกสารการจ้าง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไจแนบท้ายหนังสือเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.427 ส.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีปร27 ส.ค. 2563 ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกว04 ส.ค. 2563 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดร
26 เม.ย. 2565 ข้อมูสาระสำคัญในสัญญา ( e-GP ) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนายวีรชัย คำกระแสร์ ถึงถนนลาดยางสายริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(e-GP )ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนาฐานนิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (e-GP) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา( e-GP) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน(บริเวณถนนคสล.ถึงบ้านนางแผ้ว มณีเนียม)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (e-GP)ปรับปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า -บ้านท่าลอบ)
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ -ถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-ท่าลอบ)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)