โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โทร.0849101463

09 ส.ค. 2565 แบบ บก 01 ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางจิราภา วิศิษฐศาสตร์ ถึง เขตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่09 ส.ค. 2565 แบบ บก01 ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา - บ้านดอนปู ถึงบ้านนายไพรัตน์ นาคนาม)12 ส.ค. 2565 แบบ บก 01 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณนานายเอี้ยว เชื้อบุญ) 12 ส.ค. 2565 แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง -นานายอธิศร น้ำทอง)12 ส.ค. 2565 แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายสุชิน นวลสนอง)
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานานพวรรณ บุญศรี-เขตม.1 ตำบลบ้านพราน)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสมพิศ เดชบำรุง-นานายสะอื้น เพชรประสม)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานายชลอ ผลจันทร์)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานางกำไร แสงลำใย)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง ถึงบ้านนางคะนึง สดงาม)
04 ก.พ. 2564 เอกสารประกวดราคา รถขยะ งบประมาณ พ.ศ.256408 ก.ย. 2564 เอกสารการจ้าง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไจแนบท้ายหนังสือเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.427 ส.ค. 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีปร27 ส.ค. 2563 ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกว04 ส.ค. 2563 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดร
26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(e-GP ) ปรับปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บ้านนายมานิตย์)10 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานงพยุง วารีรักษ์ - นานายชะลอ ใจไทย)10 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานางสุนทร ทองพันธ์ - เขตตำบลศรีพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานางนพวรรณ บุญศรี - เขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ -ถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-ท่าลอบ)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น