วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการสังคม

นาง อรุณรุ่ง สุคะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.0867662919
นางสาวจินดา สุขทวี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวอัญชลี พานเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน