เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ วันที่ จัดการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 file_download 23 มกราคม 2567 edit close
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 file_download 17 มกราคม 2567 edit close
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 file_download 16 มกราคม 2567 edit close
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง file_download 15 มกราคม 2567 edit close
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 – file_download 20 ธันวาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ file_download 13 ธันวาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สู่วัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีง file_download 07 ธันวาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย file_download 01 พฤศจิกายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ file_download 12 ตุลาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค file_download 05 กันยายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 05 กันยายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0028 จำนวน 1 เครื่อง file_download 24 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ file_download 21 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 11 พฤษภาคม 2566 edit close
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลการประเมิน ITA AWARDS 2023 file_download 08 ธันวาคม 2566 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 file_download 16 พฤศจิกายน 2566 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 08 พฤศจิกายน 2566 edit close
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 08 พฤศจิกายน 2566 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 11 ตุลาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 file_download 07 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย file_download 07 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ file_download 07 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ file_download 03 สิงหาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ file_download 27 กรกฎาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 25 กรกฎาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปละ ประจำเดือนกันยายน 2566 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะฯ จำนวน file_download 24 กรกฎาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 3 รายการ file_download 03 กรกฎาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีฯ จำนวน 3 รายการ file_download 29 มิถุนายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 26 มิถุนายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ file_download 22 มิถุนายน 2566 edit close
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0026 file_download 14 มิถุนายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ เพื่อมีงานทำ หลักสูตรเปลถักจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 29 พฤษภาคม 2566 edit close
จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี2566 file_download 29 พฤษภาคม 2566 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ file_download 25 พฤษภาคม 2566 edit close
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านพราน file_download 07 สิงหาคม 2566 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน ออกกำลัังกายสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกาย file_download 27 มิถุนายน 2566 edit close
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565 file_download 09 มิถุนายน 2566 edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ตลอดเดือน พฤษภาคม 2566 โดยสามรถดำเนินการเชื่อมโยงผ่านลิงค์ ลงนามถวายพระพรออนไ file_download 02 พฤษภาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download 11 เมษายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค file_download 27 มีนาคม 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซื้อก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ file_download 28 เมษายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงลาก จำนวน 1 พ่วง ตามโครงการประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2566 file_download 22 กุมภาพันธ์ 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางไข บุตรมา file_download 28 เมษายน 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ file_download 08 กุมภาพันธ์ 2566 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน file_download 19 มกราคม 2566 edit close
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download 04 เมษายน 2566 edit close
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 file_download 31 มีนาคม 2566 edit close
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ ด ส 1) ประจำปี 2566 file_download 21 มีนาคม 2566 edit close
เรื่องประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 file_download 20 มีนาคม 2566 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 https:// file_download 17 มกราคม 2566 edit close
ขอเชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ IIT (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ file_download 17 มกราคม 2566 edit close
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) file_download 10 มกราคม 2566 edit close
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - นานายสว่าง ดาวลอย) file_download 09 กุมภาพันธ์ 2566 edit close
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสอง(นานางสายสุนีย์ สุขทวี - นานายสมศักดิ์ มหาดไทย) file_download 09 กุมภาพันธ์ 2566 edit close
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปี 2566 file_download 28 มกราคม 2566 edit close
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 file_download 20 มกราคม 2566 edit close
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 file_download 19 มกราคม 2566 edit close
การมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามโครงการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ file_download 05 มกราคม 2566 edit close
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565) file_download 26 ธันวาคม 2565 edit close
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 26 ธันวาคม 2565 edit close
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) file_download 26 ธันวาคม 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ file_download 18 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ file_download 17 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ file_download 18 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ file_download 16 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 10 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 08 พฤศจิกายน 2565 edit close
จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการ file_download 20 ตุลาคม 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ file_download 27 ตุลาคม 2565 edit close
จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค file_download 21 ตุลาคม 2565 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง รวมพลังแก้ไขปัญหา "ยาเสพติด" ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด file_download 19 ธันวาคม 2565 edit close
ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านพรานร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. file_download 19 ธันวาคม 2565 edit close
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download 30 พฤศจิกายน 2565 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download 10 ตุลาคม 2565 edit close
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฟังธรรมวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย file_download 21 กันยายน 2565 edit close
จ้างเหมาทำป้ายโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ป้าย file_download 21 กันยายน 2565 edit close
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กดีมีออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย file_download 21 กันยายน 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 20 กันยายน 2565 edit close
จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย file_download 13 กันยายน 2565 edit close
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 file_download 02 กันยายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 18 สิงหาคม 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 18 สิงหาคม 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 08 สิงหาคม 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 04 สิงหาคม 2565 edit close
จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 อัน file_download 01 สิงหาคม 2565 edit close
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 2.5 x 4.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ file_download 26 กรกฎาคม 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ file_download 25 กรกฎาคม 2565 edit close
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1 file_download 22 กรกฎาคม 2565 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาล file_download 05 ตุลาคม 2565 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ งานด้านสวัสดิการสังคม file_download 05 ตุลาคม 2565 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานด้านโยธา file_download 05 ตุลาคม 2565 edit close
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านงานการศึกษา file_download 05 ตุลาคม 2565 edit close
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า file_download 30 กันยายน 2565 edit close
จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค file_download 22 กรกฎาคม 2565 edit close
จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิ file_download 05 กรกฎาคม 2565 edit close
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0017 file_download 22 กรกฎาคม 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 24 มิถุนายน 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download 23 มิถุนายน 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 17 มิถุนายน 2565 edit close
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ file_download 16 มิถุนายน 2565 edit close
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-56-0008 file_download 14 มิถุนายน 2565 edit close
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 file_download 10 มิถุนายน 2565 edit close
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ file_download 08 มิถุนายน 2565 edit close
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0023 file_download 07 มิถุนายน 2565 edit close
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคยางรถยนต์เก่า เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆจากยางรถยนต์ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ file_download 20 กรกฎาคม 2565 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว file_download 11 กรกฎาคม 2565 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง file_download 11 กรกฎาคม 2565 edit close
ข้อมูลทั่วไป file_download 04 กรกฎาคม 2565 edit close
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ file_download 29 มิถุนายน 2565 edit close
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ file_download 12 มกราคม 2565 edit close
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ file_download 18 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 6 รายการ file_download 25 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 ราย file_download 23 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพหนะ (ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน file_download 19 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง file_download 17 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 12 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 07 มิถุนายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 416-58-0015 file_download 27 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิด-19ฯ จำนวน 8 รายการ file_download 07 มิถุนายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 07 มิถุนายน 2565 edit close
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่านกรอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารจัดสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download 18 พฤษภาคม 2565 edit close
รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 04 ตุลาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ file_download 10 พฤษภาคม 2565 edit close
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 18 ธันวาคม 2562 edit close
เดือนเมษายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน file_download 03 พฤษภาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง-นานายอธิศร น้ำทอง) file_download 29 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านท่าลอบ) file_download 29 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง) file_download 05 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึง ถนนสายลาดยางบ้านริ้วหว้า-บ้านท่าลอบ) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 file_download 28 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึง นางแผ้ว มณีเนียม) file_download 20 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ file_download 08 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว file_download 20 เมษายน 2565 edit close
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 64-มีนาคม 2565) file_download 12 เมษายน 2565 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า file_download 08 เมษายน 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอยฯ จำนวน 3 รายการ file_download 04 มีนาคม 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ file_download 28 กุมภาพันธ์ 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 25 กุมภาพันธ์ 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 6 รายการ file_download 25 กุมภาพันธ์ 2565 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 23 กุมภาพันธ์ 2565 edit close
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 file_download 08 กุมภาพันธ์ 2565 edit close
ข้อมูลสาระสำคัญในระบบE-GP ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 งบ 64 file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ e-gp ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 งบ 64 file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบE-gpก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้ งบ 64 file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม หมู่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึง บ้านนายวิชัย อินทร์อุไร) file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะขุดลอกคูส่งน้ำ ม.7บ้านวังน้ำเย็น(บริเววณบ้านนางเทียม ปิ่นทองฯ) file_download 30 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคูส่งน้ำ ม.7 บ้านวังน้ำเย็น(บริเววณบ้านนางเทียม ปิ่นทองฯถึงเขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน) file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่4 บ้านมาบทราย(บริเวณนานางนกแก้ว ดิษฐ์สุวรรณฯถึงเขตหมู่ 8 ตำบลบ้านพราน) file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูส่งน้ำ ม.4 บ้านมาบทราย (บริเวณินานายประเทือง ทองขาวฯ) file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ ม.4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนายวันชัยคำกระแสร์ฯ) file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บ้านนางวรรณา พงษ์พยัคฒ์) file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (นายบรรจบ) file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 file_download 22 ธันวาคม 2564 edit close
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวนเหนือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี65 file_download 22 ธันวาคม 2564 edit close
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 file_download 22 ธันวาคม 2564 edit close
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ื 9 บ้านดอนกร่าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 file_download 23 ธันวาคม 2564 edit close
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 file_download 24 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า โดยวิธีคัดเลือกงบเหลือจ่าย file_download 11 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 file_download 27 มกราคม 2565 edit close
กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 file_download 07 มกราคม 2565 edit close
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ. 2565 file_download 06 มกราคม 2565 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 file_download 29 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ จำนวน 2 ป้าย file_download 28 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 รายการ file_download 02 ธันวาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download 20 ธันวาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 file_download 08 ธันวาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2565 file_download 08 ธันวาคม 2564 edit close
ติดประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) file_download 30 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ file_download 25 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ file_download 18 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ file_download 03 ธันวาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 29 รายการ file_download 16 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภดส.3) file_download 30 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค จำนวน 100 แพ็ค file_download 01 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ file_download 01 พฤศจิกายน 2564 edit close
ประกาศรายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download 29 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 file_download 06 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 file_download 06 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ file_download 22 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 16 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ file_download 13 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download 10 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง file_download 08 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ file_download 03 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 26 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณศาลเจ้าพ่อไผ่เหลืองถึงนานางวรรณา ดอกพิกุล) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายประนอม ครองตน ถึงนานายชลอ หอมชื่น) file_download 25 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำกา file_download 26 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบ ถนนคสล. ม.5,ม.9 ตำบลบ้านพราน file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป file_download 01 กันยายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 17 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า file_download 02 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 29 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 27 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ file_download 22 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 19 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ file_download 20 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขอขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 file_download 16 สิงหาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) file_download 11 สิงหาคม 2564 edit close
เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในการดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ชุมชน file_download 05 สิงหาคม 2564 edit close
ข้อปฏิบัติพื้นที่สีแดงเข้ม จังหวัดอ่างทอง file_download 05 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 file_download 03 สิงหาคม 2564 edit close
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) file_download 21 เมษายน 2563 edit close
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1) file_download 28 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 12 กรกฎาคม 2564 edit close
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อทำการขุดลอกคูนาระบายน้ำ ในพื้นที่ ต.บ้านพราน file_download 06 กรกฎาคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ file_download 06 กรกฎาคม 2564 edit close
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download 23 มีนาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 file_download 19 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ 2564 file_download 30 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 17 มิถุนายน 2564 edit close
ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 2563 file_download 29 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 11กรกฎาคม 2564 file_download 28 มิถุนายน 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ file_download 24 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ file_download 09 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 file_download 09 มิถุนายน 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 file_download 02 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 file_download 27 มกราคม 2564 edit close
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 file_download 26 เมษายน 2564 edit close
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 26 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003 file_download 22 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ file_download 01 เมษายน 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เลขทะเบียน 1 กฆ 5081 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0002 file_download 24 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 file_download 10 มีนาคม 2564 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสองตอน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร) file_download 30 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานานสนามไชย สุขทวี) file_download 30 ธันวาคม 2563 edit close
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download 23 ตุลาคม 2563 edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื file_download 15 มีนาคม 2564 edit close
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 02 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 2564 file_download 17 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ file_download 25 มกราคม 2564 edit close
ประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ \" สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564 \" ของกระทรวงมหาดไทย file_download 26 มกราคม 2564 edit close
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน file_download 20 ตุลาคม 2563 edit close
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน file_download 01 ตุลาคม 2563 edit close
\"ชวนโหวต\" ให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 11 มกราคม 2564 edit close
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ file_download 05 มกราคม 2564 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ file_download 18 ธันวาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download 02 มิถุนายน 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย พ.ศ.2563 file_download 04 ธันวาคม 2563 edit close
รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 28 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download 28 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศ อบต.บ้านพราน เรื่องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน file_download 19 ตุลาคม 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ด้วยความห่วงใย จากใจ นายก วินัย บุญศรี จะทำการพ่นยากันยุงโดยให้พนักงานตำบลบ้านพราน ออกพ่นยาป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 8 file_download 31 สิงหาคม 2563 edit close
การปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดสกัดบริเวณสามแยกแสวงหา เพื่อคัดกรอง และดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 file_download 11 มิถุนายน 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอให้ท่านที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpare file_download 01 มิถุนายน 2563 edit close
การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีย์พิเศษ file_download 12 พฤษภาคม 2563 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีการศึกษา 2563 file_download 05 พฤษภาคม 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ file_download 03 พฤษภาคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน file_download 17 มกราคม 2562 edit close
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 file_download 14 เมษายน 2563 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามรายละเอียดนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 20 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 file_download 10 เมษายน 2563 edit close
ข่าวประชาสมัพันธ์.///// แจ้งพี่น้อง ประชาชนตำบลบ้านพราน เมื่อทราบว่ามีญาติหรือบุคคลที่กลับมาจาก กรุงเทพฯ / ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นทีรับผิดชอบของเราช่วย แจ้งข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำ อ file_download 23 มีนาคม 2563 edit close
ประชาสัมพัันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย file_download 25 กุมภาพันธ์ 2563 edit close
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 file_download 28 มกราคม 2563 edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 file_download 17 มกราคม 2563 edit close
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเก็บขนขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 08 มกราคม 2563 edit close
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ....... file_download 12 ธันวาคม 2562 edit close
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ งดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งอื่นๆ ทุกกรณี file_download 20 พฤศจิกายน 2562 edit close
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่าน ดำเนิน file_download 20 พฤศจิกายน 2562 edit close
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม file_download 05 พฤศจิกายน 2562 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน file_download 10 กันยายน 2562 edit close
พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับใหม่.มีใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเนาภาพถ่ายถือว่า พกใบขับขี่. file_download 09 กรกฎาคม 2562 edit close
เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู file_download 09 กรกฎาคม 2562 edit close
ข้อมูลที่ควรอ่าน ความรู้ที่ต้องทราบ และถือปฏิบัติ file_download 05 กรกฎาคม 2562 edit close
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download 01 กรกฎาคม 2562 edit close
ประวัติ “วันสุนทรภู่” file_download 27 มิถุนายน 2562 edit close
โรคมือ เท้า ปาก ระบาดหน้าฝน หมั่นสังเกตุอาการและสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันที file_download 25 มิถุนายน 2562 edit close
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับไข้เลือดออก file_download 24 มิถุนายน 2562 edit close
สรุปผลการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ประจำปี 2561 file_download 21 มิถุนายน 2562 edit close
แนวทางการจัดการร้องเรียนเรื่องทุจริต file_download 21 มิถุนายน 2562 edit close
เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 file_download 07 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 - 24 มกราคม 2562 edit close