คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมผู้บริหารกอง/กลุ่มงานหัวหน้าส่วนราชการ
 
นาย วินัย บุญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.080-6659499
นางสมคิด สุขทวี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.064-9895998
นายณรงค์ชัย วิศิษฐศาสตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.089-0687853
นางสาวทิพวรรณ เอ่งฉ้วน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โทร.061-5585749
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---