โทร.0806659499

\

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)

09 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน(นานางสายสุนีย์ - นานายช้วน วารีรักษ์)02 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ(บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -บ้านนายมานะ คงใหญ่)02 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ - คันคลองหนองรี)02 ก.พ. 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน(คันคลองหนองรี -บ้านนางสำริด ขาวประไพ03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - นานายสว่าง ดาวลอย)03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี -นานายสมศักดิ์ มหาดไทย)03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี - นานายช้วน วารีรักษ์)03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ(บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -บ้านนายมานะ คงใหญ่)03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ - คันคลองหนองนรี)03 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน(คันคลองหนองรี -บ้านนางสำริด ขาวประไพ)22 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา – บ้านดอนปรู ถึง บ้านนายไพรรัตน์ นาคนาม)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายสุชิน นวลสนอง)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านดอนกร่าง-บ้านเพชรถึง บ้านนางมาลี โพธิ์จำศีล)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณศาลาประชาคม - บ้านนางน้อยฉัตรทอง)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณชั้นล่างด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนายธงชัย เกริกชัย ถึง บ้านนางประมวล แจ้งประเสริฐ)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลในสาระสัญญาปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา – บ้านดอนปรู ถึง บ้านนายไพรรัตน์ นาคนาม)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณนานางเที่ยง น้ำทอง)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางสม พันธุนนท์)10 พ.ย. 2565 ข้อมูลสำคัญในสาระสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมท่าวิดน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณคลองหนองรี)10 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดผซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566(งานบ้านงานครัว)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(e-GP ) ปรับปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บ้านนายมานิตย์)10 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานงพยุง วารีรักษ์ - นานายชะลอ ใจไทย)10 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานางสุนทร ทองพันธ์ - เขตตำบลศรีพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานางนพวรรณ บุญศรี - เขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี - นางกำไร แสงลำใย)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางสายวังน้ำเย็น - สีบัวทอง - บ้านนางคะนึง สดงาม)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสมพิศ เดชบำรุง - นานายสะอื้น เพชรประสม)27 ก.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -เขตตำบลศรีพราน)27 ก.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บรเวณนานายพรชัย เกตุเกษร -เขตตำบลศรีพราน)27 ก.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บรเวณนานายพรชัย เกตุเกษร -เขตตำบลศรีพราน)10 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน - เขต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพราน)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี - นายชลอ ผลจันทร์)05 ส.ค. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก กมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ชื่นขจร -เขตตำบลศรีพราน)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(e-GP ) ปรับปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บ้านนายมานิตย์)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (e-GP)ปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแวน (นายเฟือน)05 ส.ค. 2565 ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)26 เม.ย. 2565 ข้อมูสาระสำคัญในสัญญา ( e-GP ) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนายวีรชัย คำกระแสร์ ถึงถนนลาดยางสายริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(e-GP )ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนาฐานนิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (e-GP) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา( e-GP) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน(บริเวณถนนคสล.ถึงบ้านนางแผ้ว มณีเนียม)26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (e-GP)ปรับปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า -บ้านท่าลอบ) 26 เม.ย. 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ( e-GP)ปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึนานายสะอาด แก้ววิจิตร)14 ต.ค. 2564 ข้อมูลในสาระสัญญา (e-GP) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบเหลือจ่าย26 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลบ้านพราน26 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน) 20 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ(E-GP )ก่อสร้างถนน คสล.ม 8 20 ต.ค. 2564 ข้อมูลในสาระสัญญาในระบบ(E-GP )ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.920 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้15 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านยริ้วหว้า งบฐานราก ปี 256408 ก.ย. 2564 ประกาศราคารกลางแบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (งบลอุดหนุเฉพาะกิจ)256420 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางแบบ บก 01. ก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้05 ก.พ. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า05 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า04 ก.พ. 2564 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า04 ก.พ. 2564 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า14 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม) 23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย สุขทวี) 23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิชัย อินทร์อุไร)23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงนานางประนอม เรืองฤทธิ์)23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาว ถึงบ้านนายสมชาย จำรัส)16 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต07 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)03 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ โครงการ07 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง02 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสุชิน แตงทับ) ประจำปี 256224 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding )24 ก.ค. 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding )03 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางอุทัย เที่ยงสาย ถึง นานายประทีป มะกรูดอินทร์) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางทวี ไทยเจียม ถึง บ้านนางวิภาดา ไทยเจียม) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณณานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริม ประสานทรัพย์) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟื้อง ถึง ถนน คสล.เดิม) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง เขต หมู่ที่ 1 ต.บ้านพราน) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนางสมบัติ ยิ้มเป็นสุข ถึง บ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึง นานางประนอม เรืองฤิทธิ์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายประทีป นวลสนอง ถึง คลองทิ้งน้ำบ้านนายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณทางโค้งนานางทองแถม ยินดี) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่8 บ้านหนองแหน (บริเวณโค้งศาลาประชาคม) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายเดช พ่วงศรีรักษา) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายธานี ถึงบ้านนายชานนท์ นิธิศรันย์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู ประจำปี 256211 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลมาบทราย11 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน09 พ.ย. 2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น