โทร.0806659499

\

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายสุพัฒน์ หอมชื่น)29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายประนอม ครองตน)29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานางละพิม หอมชื่น)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณศาลาประชาคม - บ้านนางน้อยฉัตรทอง)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านดอนกร่าง-บ้านเพชรถึง บ้านนางมาลี โพธิ์จำศีล)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายสุชิน นวลสนอง)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมท่าวิดน้ำพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน (บริเวณคลองหนองรี)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนายธงชัย เกริกชัย ถึง บ้านนางประมวล แจ้งประเสริฐ)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานายประจวบ เข็มแหลม)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางสม พันธุนนท์)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณชั้นล่างด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านแสวงหา - บ้านดอนปู ถึงบ้านนายไพรัตน์ นาคนาม)10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปูยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางจิราภา วิศิษฐศาสตร์ ถึง เขตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแม่ไก่10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน(บริเวณถนนลาดยาง10 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)10 พ.ย. 2565 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน งบ6510 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256607 พ.ย. 2565 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 256520 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านนายมานิตย์ ปั้นทรัพย์ -ถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-ท่าลอบ)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณหน้าบ้านนายวีรชัย คำกระสร์ ถึงถนนลาดยางสายบ้านริ้วหว้า-บ้านหนองแหน)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้ายนยางแขวน (บริเวณนานายเฟือน แสงพุ่มพงษ์ ถึงนานายสะอาด แก้ววิจิตร)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางลำพา คล้ายอุนาทร ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแม่ไก่)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายเผ่า น้ำทอง- นานายอธิศร น้ำทอง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึง นางแผ้ว มณีเนียม)11 พ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256422 ก.ย. 2564 รายงานผลการพิจารณาโดยวิธีคัดเลือก ก่อสร้าง คสล. ม.4บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน16 ก.ย. 2563 รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางธนาภร ผิวผ่อง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร พร้อมหูช้04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า(บริเวณบ้านนางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริม ประสานทรัพย์)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟื้อง ถึง ถนนคสล.เดิม) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 14 พ.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 15 ม.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.04 ส.ค. 2563 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัต

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น