โทร.0806659499

\

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

15 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567 ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาร05 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง29 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ขนาด 250 x 450 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย18 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ10 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-59-0016/213 ธ.ค 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค13 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค31 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บท 1834 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ09 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ19 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า05 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ04 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-000821 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ10 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ27 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค27 เม.ย. 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ09 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ08 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค07 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสานสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2566 07 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจิตรกรน้อย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย03 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ27 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ27 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ25 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ24 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ18 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ18 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค18 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ06 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 2 รายการ04 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ03 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ TO BEE NUMBERONE จำนวน 1 ป้าย26 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ22 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000319 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ19 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 ชุด21 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค22 พ.ค. 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ หลักศูตรการทำเปลถักจากเศษผ้าฯ08 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการฯ11 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน 5 รายการ15 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 256615 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กฉ 8593 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-000401 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายรณรงค์เรื่องยาเสพติด ขนาด 35 x 50 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 01 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านพราน รถจำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงลาก จำนวน 1 พ่วง ตามโครงการประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างท22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้15 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 256626 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ19 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค11 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ประจำปี 256606 ม.ค. 2566 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256606 ม.ค. 2566 จ้างเหมาทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย26 ธ.ค 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ หมายเลขทะเบียน 81-2966 อ่างทอง20 ธ.ค 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - นานายสว่าง ดาวลอย)01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี -นานายสมศักดิ์ มหาดไทย)01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางสายสุรีย์ สุขทวี - นานายช้วน วารีรักษ์)01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ(บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ -บ้านนายมานะ คงใหญ่)01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ - คันคลองหนองนรี)01 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน(คันคลองหนองรี -บ้านนางสำริด ขาวประไพ)20 ธ.ค 2565 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ19 ธ.ค 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002417 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ18 พ.ย. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค16 พ.ย. 2565 จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ14 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ08 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ01 พ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ27 ต.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ21 ต.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002421 ต.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002421 ต.ค. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/126 ก.ย. 2565 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และคอยล์ร้อนภายนอกอาคาร จำนวน 8 เครื่อง15 ธ.ค 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณนานายสละ นูมหันต์ -บ้านนางเฟี้ยม ผลจันทร์)21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า(บริเวณชั้นล่างด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก)08 พ.ย. 2565 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุปีะจำปี 256522 ก.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ก.ย. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค21 ก.ย. 2565 จัดซื้อกระปุกออมสินปูนปลาสเตอร์ ตามโครงการเด็กดีมีออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 ก.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ20 ก.ย. 2565 จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย15 ก.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ก.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะการใช้งานของรถยนต์ อบต.บ้านพราน และซ่อมแซมระบบหัวฉีดน้ำปัดน้ำฝน หมายเลขทะเบียน กฉ 8593 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-000402 ก.ย. 2565 จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย16 ส.ค. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค04 ส.ค. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ01 ส.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 10 รายการ01 ส.ค. 2565 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ลูกประคบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย26 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ \"ร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัย\"ขนาด 2.20x3.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย25 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ21 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 ก.ค. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานานพวรรณ บุญศรี-เขตม.1 ตำบลบ้านพราน)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสมพิศ เดชบำรุง-นานายสะอื้น เพชรประสม)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานายชลอ ผลจันทร์)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานางกำไร แสงลำใย)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง ถึงบ้านนางคะนึง สดงาม)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายยุธ เจริญทรัพย์-เขตตำบลศรีพราน)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนายพรชัย เกตุเกษร-เขตตำบลศรีพราน)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนานางระยอง กว้างขวาง-เขตตำบลศรีพราน)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม(บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านายสุชิน นวลสนอง)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน(บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง-บ้านนางคะนึง สดงาม)04 ส.ค. 2565 ประการผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)22 ก.ค. 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.ที่ 2 (บรเวณข้างบ้านนายเจน ทรงสม เขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)11 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ11 ก.ค. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ปิด-เปิด จำนวน 2 ตู้05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256522 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิ28 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ28 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ28 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “การประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565” ขนาด 1.20 x 2.40 27 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002424 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-001723 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 16 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ15 มิ.ย. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้13 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256509 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำของเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 701-61-000109 มิ.ย. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง22 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 306 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 302 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 330 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วรร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 1 รายการ26 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 2 รายการ26 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ24 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านพรานฯ จำนวน 1 ป้าย23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ราย17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ตัว09 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 รายการ05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 รายการ02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-001126 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-001725 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ฯ จำนวน 1 รายการ20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0013 20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึงบ้านางแผ้ว มณีเนียม)08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องคอมพิวเตอร์31 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ22 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ10 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติและรถของดี OTOP08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานบายศรี จำนวน 60 พาน07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดนางรำ จำนวน 50 ชุด07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 11 รายการ04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ03 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องสุขาในศูนย์พักคอยฯ จำนวน 2 รายการ24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 13 รายการ24 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 1 รายการ23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 รอง21 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ09 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค06 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนางธนาภร ผิวผ่อง)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น