โทร.0806659499

\

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

  1. สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

ตำบลบ้านพรานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตอำเภอแสวงหา มีระยะทางห่างจากอำเภอแสวงหา  8  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

อาณาเขต

- ทิศเหนือจด   จดตำบลแสวงหา    อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

- ทิศใต้จด      จดตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

- ทิศตะวันออก จดตำบลศรีพราน    อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

- ทิศตะวันตก   จดตำบลวังน้ำเย็น   อำเภอแสวงหา ,ตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดริ้วหว้า   หมู่ที่  2    ถนนสายบ้านแก-ท่าลอบ       ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์  035 – 610-736

เนื้อที่

พื้นที่ทั้งหมด   21.5  ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ  10,678  ไร่

 

  1. ภูมิประเทศ

                จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนาข้าว ทำไร่ และทำสวน มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย โดยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทองจากทิศเหนือไปทิศใต้ ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอป่าโมก จากนั้นไหลเข้าสู่เขตท้องที่อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น้ำน้อย เป้นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร

 

3 ลักษณะภูมิอากาศ

          สภาพอากาศ เป็นแบบฝนเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ทำให้มีเมฆมากและมีฝนตกชุก

          ฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

          ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

          ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม

          ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

 

4 ลักษณะของดิน

          สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินร่วนซุย มีคลองไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก

 

 

 

ด้านการเมือง / การปกครอง

  1. 5. การปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่

                ตำบลบ้านพรานมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

                หมู่ที่ 1  บ้านสระสี่เหลี่ยม

          หมู่ที่ 2  บ้านริ้วหว้า

หมู่ที่ 3  บ้านยางแขวน

หมู่ที่ 4  บ้านมาบทราย

หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์สำราญ

หมู่ที่ 6  บ้านหนองสองตอน

หมู่ที่ 7  บ้านวังน้ำเย็น

หมู่ที่ 8  บ้านหนองแหน

หมู่ที่ 9  บ้านดอนกร่าง

หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้

 

ประชากร  ณ  เดือน  มกราคม   2565

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,801  คน แยกเป็น

          - ชาย   2,341 คน

          - หญิง   2,460  คน

 

จำนวนครัวเรือน   1,584   ครัวเรือน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1  บ้านสระสี่เหลี่ยม

195

245

440

หมู่ที่ 2  บ้านริ้วหว้า

199

184

383

หมู่ที่ 3  บ้านยางแขวน

183

206

389

หมู่ที่ 4  บ้านมาบทราย

355

359

714

หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์สำราญ

221

236

457

หมู่ที่ 6  บ้านหนองสองตอน

345

382

727

หมู่ที่ 7  บ้านวังน้ำเย็น

299

308

607

หมู่ที่ 8  บ้านหนองแหน

114

114

228

หมู่ที่ 9  บ้านดอนกร่าง

272

274

546

หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้

131

137

268

รวม

2,314

2,445

4,759

 

  1. 6. สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยส่วนมากจะประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ อาชีพรองลงมาได้แก่ ปลูกผัก และรับจ้าง

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น