โทร.0806659499

\

ITA 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างองค์กร

- โครงสร้างองค์กร

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อเว็บไซต์ อบต.บ้านพราน

- ข้อมูลการติดต่อ Facebook อบต.บ้านพราน

ข้อ 05 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ 06 Q&A

- Q&A

- Web board

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

ข้อ 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อ 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อ 10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

- คู่มือการปฎิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข้อ 11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ

- คู่มือประชาชน

ข้อ 12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อ 13 E–Service

- E–Service

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจาง

ข้อ 14 รายการการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ข้อ 15 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 16 ความกาวหนาการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ 17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อ 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

ข้อ 20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ข้อกำหนด อบต.บ้านพราน

ข้อ 21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

- รายงานผลการเปิดโอกาสมีส่วนร่วม 2567

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

ข้อ 22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

- คู่มือปฏิบัติงานเรืองร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต

- ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ

ข้อ 23 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต

ข้อ 24 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ข้อมูลสถิติฯ

ข้อ 25 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ข้อ 26 ประกาศเจตนารมณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ (ภาษาไทย)

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ (ภาษาอังกฤษ)

ข้อ 27 การสรางวัฒนธรรม No Gift Policy

- ประชุมมอบโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

ข้อ 28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 29 รายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

- แบบรายงานสรุปการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ข้อ 30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวของกับสินบน

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"

ข้อ 31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป

- รายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดยอย 10.2 การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ข้อ 32 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แบบรูปเล่ม

ข้อ 33 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 34 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น