โทร.0806659499

\

การป้องกันการทุจริตขององค์กร

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- ข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 1.เรื่องทั่วไป 2.การจัดซื้อจัดจ้าง 3.การพบเห็นการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- การมอบอำนาจให้ปลัด อบต.บ้านพราน ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง อบต.บ้านพราน ที่ 491/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

- การมอบอำนาจให้รองนายก อบต.บ้านพราน ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง อบต.บ้านพราน ที่ 490/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยขน์ทับซ้อน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น