โทร.0806659499

\

ระเบียบและกฏหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

- พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

- คู่มือปฏิบัติงาน-อปท

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2560

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง ตลาด 2560

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ 2560

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2560

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การควบคุมการแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 2559

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558

- ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย 2558

- พระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น