วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

05 ต.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256406 ก.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256419 ส.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256408 ก.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256410 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256406 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256407 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256405 มี.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256404 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256411 ม.ค. 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256303 ธ.ค 2563 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256323 พ.ย. 2563 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256308 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 256308 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256303 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256314 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 256310 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 256308 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 256308 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 256307 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256311 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 256305 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 256206 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256203 ธ.ค 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 256212 ก.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256209 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 256220 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 256220 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 256220 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256220 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 256220 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 256120 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256120 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256208 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 256108 พ.ย. 2561 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน สิงหาคม 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256109 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256009 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256009 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256009 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561