วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)

15 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านยริ้วหว้า งบฐานราก ปี 256408 ก.ย. 2564 ประกาศราคารกลางแบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (งบลอุดหนุเฉพาะกิจ)256420 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลางแบบ บก 01. ก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้05 ก.พ. 2564 รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า05 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า04 ก.พ. 2564 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า04 ก.พ. 2564 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า14 ม.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม) 23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย สุขทวี) 23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิชัย อินทร์อุไร)23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงนานางประนอม เรืองฤทธิ์)23 ธ.ค 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาว ถึงบ้านนายสมชาย จำรัส)16 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต07 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)03 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ โครงการ07 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง02 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสุชิน แตงทับ) ประจำปี 256224 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding )24 ก.ค. 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding )03 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางอุทัย เที่ยงสาย ถึง นานายประทีป มะกรูดอินทร์) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางทวี ไทยเจียม ถึง บ้านนางวิภาดา ไทยเจียม) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณณานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริม ประสานทรัพย์) ประจำปี 256203 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟื้อง ถึง ถนน คสล.เดิม) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง เขต หมู่ที่ 1 ต.บ้านพราน) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนางสมบัติ ยิ้มเป็นสุข ถึง บ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึง นานางประนอม เรืองฤิทธิ์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายประทีป นวลสนอง ถึง คลองทิ้งน้ำบ้านนายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณทางโค้งนานางทองแถม ยินดี) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่8 บ้านหนองแหน (บริเวณโค้งศาลาประชาคม) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายเดช พ่วงศรีรักษา) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายธานี ถึงบ้านนายชานนท์ นิธิศรันย์) ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปี 256226 มิ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู ประจำปี 256211 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลมาบทราย11 ม.ค. 2562 การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน09 พ.ย. 2561 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561