โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานานพวรรณ บุญศรี-เขตม.1 ตำบลบ้านพราน)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสมพิศ เดชบำรุง-นานายสะอื้น เพชรประสม)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานายชลอ ผลจันทร์)04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามชัย สุขทวี-นานางกำไร แสงลำใย)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง ถึงบ้านนางคะนึง สดงาม)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนายยุธ เจริญทรัพย์-เขตตำบลศรีพราน)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนายพรชัย เกตุเกษร-เขตตำบลศรีพราน)22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณนานางระยอง กว้างขวาง-เขตตำบลศรีพราน)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม(บริเวณบ้านนางวันดี ถนอมทรัพย์ -นานายชูชาติ โพนที)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน(บริเวณบ้านายสุชิน นวลสนอง)08 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน(บริเวณถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น -บ้านสีบัวทอง-บ้านนางคะนึง สดงาม)04 ส.ค. 2565 ประการผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณนานายวีรพันธ์ ทิพย์นวล - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพราน)22 ก.ค. 2565 ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.ที่ 2 (บรเวณข้างบ้านนายเจน ทรงสม เขต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพราน)11 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ11 ก.ค. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ปิด-เปิด จำนวน 2 ตู้05 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256522 ก.ค. 2565 จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิ28 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ28 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ28 มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “การประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565” ขนาด 1.20 x 2.40 27 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-002424 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-001723 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256522 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 16 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ15 มิ.ย. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้13 มิ.ย. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256509 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำของเครื่องกรองน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 701-61-000109 มิ.ย. 2565 จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค22 ก.ค. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง09 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง22 ก.ค. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ07 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 306 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 302 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 330 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วรร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะฯ จำนวน 1 รายการ26 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 2 รายการ26 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ24 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 1 รายการ23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวน 3 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านพรานฯ จำนวน 1 ป้าย23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ราย17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 ตัว09 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 รายการ05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 รายการ02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-001126 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-001725 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค07 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ฯ จำนวน 1 รายการ20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รอง04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0013 20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึงบ้านางแผ้ว มณีเนียม)08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องคอมพิวเตอร์31 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ22 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์รักษาโควิดฯ10 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติและรถของดี OTOP08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานบายศรี จำนวน 60 พาน07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดนางรำ จำนวน 50 ชุด07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 11 รายการ04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ03 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องสุขาในศูนย์พักคอยฯ จำนวน 2 รายการ28 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยฯ จำนวน 20 ป้าย24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 13 รายการ24 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย ฯ จำนวน 1 รายการ23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 รอง21 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ09 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(โซ่ล่าเชลล์) หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า บ้านนางลัดดา ฯ06 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนางธนาภร ผิวผ่อง)24 มิ.ย. 2564 ประกาศ จ้างออกแบบ-รับรองแบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนายงแขวน11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเย็น โดยวิธีคัดเลือกงบเหลือจ่าย12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ17 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ13 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ22 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ09 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ08 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ02 ธ.ค 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ30 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 100 แพ็ค18 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้งฯจำนวน 2 รายการ16 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วนเลือกตั้งฯ จำนวน 5 ป้าย15 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ08 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ จำนวน 28 ป้าย08 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ01 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด 3.00x3.50 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ26 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 29 รายการ10 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ18 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค จำนวน 100 แพ็ค15 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ13 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ08 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ06 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกาอสร้าง จำนวน 1 รายการ04 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายและกระสอบบรรจุทราย จำนวน 2 รายการ28 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ02 พ.ย. 2564 ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ04 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ15 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ 13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย09 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ04 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ04 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ04 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ30 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ26 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ23 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ31 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-001920 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค04 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ04 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ02 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201922 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮเล็กฯ14 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือยาง13 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ08 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ05 ก.ค. 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ256405 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ05 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256401 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ01 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ23 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256422 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256422 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้วยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256421 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ14 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-T810W หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0020/2 จำนวน 1 เครื่อง08 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256407 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256407 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้วยโอกาสฯ01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมฯ01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ24 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ12 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง12 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ YANMABISHI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0006 จำนวน 1 เครื่อง12 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ FIJI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0007 จำนวน 1 เครื่อง12 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YANMABISHI แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0008 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0009 จำนวน 2 เครื่อง12 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Fusion ชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0012 จำนวน 1 เครื่อง05 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256422 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-000122 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-000105 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256405 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าตัวรถชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน 81-1269 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 012-60-000101 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เ01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายวิรัตน์ จักเพ็ชร ถึง บ้านนางสม พันธุนนท์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร19 มี.ค. 2564 จ้างเหมาทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (เข็ม ไซริงค์ เหรียญ และใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256410 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256408 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์01 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านพราน และกรอกข้อมูลในระบบ Rabies one Data ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม01 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่องตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 330 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม18 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม)04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณบ้านนางธนาภร ผิวผ่อง)22 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ16 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 256415 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแจ้งราคารับซื้อขยะรีไซเคิลพร้อมไม้อัด จำนวน 1 ป้าย10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256409 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 09 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256404 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เมฆพันธ์,นางฉลวย ใบบัว 09 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเชื้อการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 308 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 304 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-001404 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขอบวงซีเมนต์ ขนาด 100 เซนติเมตร จำนวน 20 วง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 319 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ28 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เ28 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)28 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้าย25 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด15 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง12 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล12 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 256412 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์และพ่นตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ยี่ห้อรถ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000304 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า (บริเวณนานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึงนานายเสริม ประสานทรัพย์)04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟือง ถึงถนนคสล.เดิม)06 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1 และ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-001906 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์06 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 322 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 311 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสะระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)16 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256315 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564 14 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ03 ธ.ค 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน24 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 324 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 324 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงเพื่อขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 324 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 324 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตราชั่ง ขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 311 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ11 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้าง จำนวน 1 พ่วง10 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ09 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ05 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ04 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง03 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ในพิธีเปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ03 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ27 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 320 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 508 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางฯ08 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ05 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ05 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิลและตู้รวบรวมขยะอันตรายฯ23 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ลำโพงเพื่อขยายเสียงประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ตัว17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดฯ16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้่อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนร่าวมใจฯ16 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยาชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 256316 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256316 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ03 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 256303 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแพรแตรรถยนต์ อบต.บ้านพราน03 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ03 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-001628 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงและแมลง27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ27 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรองดองสมานฉันท์ ฯ26 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-001326 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถของดี (OTOP)26 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำขบวนรถเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ21 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ปีการศึกษา 256319 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ19 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256318 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง ปีการศึกษา 256317 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง ปีการศึกษา 256317 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไมโครโฟนโต๊ะประชุม จำนวน 10 ตัว17 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-001713 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 256329 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 256307 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน04 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหามหาราชินีฯ04 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหามหาราชินีฯ19 ส.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราค29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง29 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง14 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน09 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์09 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256302 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสุชิน แตงทับ)08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 250x450 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง08 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง01 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน01 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-000130 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง29 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง25 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า08 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256304 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง04 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256304 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 417-59-000304 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์11 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณคลองหนองลี – นานายเผอิญ ก้อนนาค) 01 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง01 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 ป้าย 29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน29 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์27 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน21 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานประตู ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 อัน14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256308 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ยูเอชที) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน (ปิดเทอม) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓08 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,018 ชุด30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแสดงขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน ขนาด 100x100 เซนติเมตร จำนวน 4 ป้าย27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-001827 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามนโยบายให้จัดเตรียมสถานที่กักกันผู้ที่ต้องเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 201921 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 ป้าย20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิงและเปลี่ยนสักหลาดบานประตู อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-000915 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ 256315 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรด และปรอทวัดไข้15 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์13 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดสเปรย์ ขนาด 1 ลิตร แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70% และแอลกอฮอล์ชนิดเจล ขนาด 500 มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ ไม่ต่ำกว่า 70%09 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง07 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256325 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองช่าง17 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์16 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง16 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร11 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 09 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 09 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 05 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256303 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์03 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน27 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง27 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง27 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งขยะ เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะที่ถูกต้อง จำนวน 17 ป้าย26 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 256325 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 อัน24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง24 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น19 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน13 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนปั๊มลม เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Best Fogger เลขครุภัณฑ์เลขที่ 054-61-000411 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล11 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์04 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภา อบต.บ้านพราน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256304 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า04 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว และ ขนาด 24,000 จำนวน 5 ตัว)30 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256329 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (เข็ม ไซริงค์ เหรียญ และใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 256323 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 9 รอง07 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดดอกไม้โพเดียมประธาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256307 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟฟ้าพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256307 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256307 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 หลังตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256307 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256306 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 20 ใบต่อแพ็ค เพื่อใช้ตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ประจำปี 256306 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์ของเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256306 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 06 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256306 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256302 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนไดสตาร์ทรถยนต์ อบต.บ้านพราน หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง20 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.)25 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตจิดตั้งไฟฟฟ้าสาธารณะ(แบบกิ่งเดี่ยว) หมู่ที่ 6,7 บ้านหนองสองตอน 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณบ้านนายทองสุข สุขแก้ว - บ้านนางบุญลือ มีสี) 20 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง (บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา - ดอนปรู - บ้านนางคำ เกริกชัย)23 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางประทีป นวลสนอง ถึง นายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) 20 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณหลังบ้านนายเฟือง) 27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนายชลอ หอมชื่น) 17 ม.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 518 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะตามโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 256318 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 920 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร (บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านพราน)12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงขยะดำ โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 256212 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ป12 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 256212 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 256230 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.)30 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 256230 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบปร30 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 256222 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) 19 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 256215 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6ตัน 6 ล้อ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัด)14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)14 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ เพื่อใช้ในโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 256202 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องเจาะกระดาษและเครื่องเข้าเล่มมือโยก)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้แบบบานเลื่อน)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-59-00016/2 02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตู้เอกสารแบบ 2 บานปิดเปิด และ ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (โต๊ะทำงาน+เก้าอี้สำนักงาน)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเ02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สวัสดิการ)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)02 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ05 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.256205 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑืเลขที่ 420-48-0004 และ หมายเลขครุภัณฑืเลขที่ 420-48-000504 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256203 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน03 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณ อบต.บ้านพราน)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายเดช พ่วงศรีรักษา)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหน (บริเวณโค้งศาลาประชาคม)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณโค้งนานางทองแถม ยินดี)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกปรับปรุวซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายธานี ถึง บ้านนายชานนท์ นิธิศรันย์)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางประทีป นวลสนอง ถึง คลองทิ้งน้ำบ้านนายวิเชียร เพ็ชรสุดใส)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึง นานางประนอม เรืองฤทธิ์)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง บ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง เขตหมู่ที่ 1 ต.บ้านพราน)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านยางแขวน (บริเวณท่อยายปุย ถึง บ้านนายชั้น ชื่นขจร)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณนานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริมประสานทรัพย์)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟืื้อง ถึง ถนน คสล.เดิม)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางอุทัย เที่ยงสาย ถึง บ้านนานายประทีป มะกรูดอินทร์)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า(บริเวณบ้านนางกรกมล มณีเนียม ฯ)20 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางทวี ไทยเจียม ถึง บ้านนางวิภาดา ไทยเจียม)29 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น