โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบบรจุถุงยังชีพ


ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ


20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนางฐานิตย์ จำปีเรือง ถึงบ้านนางจำปี จำปีเรือง)20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3บ้านยางแขวน (บริเวณคสล.เดิมถึงบ้านางแผ้ว มณีเนียม)08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ05 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องคอมพิวเตอร์