วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศราคากลาง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซ่ล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 (บ้านนายภควัตร)