โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Fusion ชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0012 จำนวน 1 เครื่อง


ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ


21 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ14 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค09 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-T810W หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0020/2 จำนวน 1 เครื่อง08 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564