วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย 2563


ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ