โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- ข้อมูลทั่วไป

- โครงสร้าง

- แผนภูมิโครงสร้าง อบต.บ้านพราน

- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน (สามัญ)

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ติดต่อเจ้าหน้าที่

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ข้อ 08 Q & A

- ร้องเรียน - ร้องทุกข์

- ติดต่อเจ้าหน้าที่

- เว็บบอร์ด

- Facebook อบต.บ้านพราน

ข้อ 09 Social Networks

- เว็บไซส์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 1

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 2

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

- ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ของ อปท. ครั้งที่ 1

- ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1

- รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

- ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ของ อปท. ครั้งที่ 2

- ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 2

- รายงานโครงการที่ดำเนินการประจำปี 2546 ระหว่าง ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564

- รายงานแผนดำเนินการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2564

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม

- ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ของ อปท.

- วาระการประชุม

- ประกาศติดตามปี 2563

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือปฏิบัติงาน-อปท

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

- คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน

- คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- คู่มือประชาชน

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 17 E – Service

- E - Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท

- คำแถลง

- คำแถลง รายละเอียดคำแถลง

- ึคำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

- คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- บันทึกหลักการและเหตุผล

- บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

- บันทึกหลักการเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

- บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

- รายงานประมาณการรายรับ

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

- รายงานประมาณการรายจ่าย

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

- แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย(บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาวถึงบ้านนายสมชาย จำรัส)

- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงนานางประนอม เรืองฤทธิ์)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย สุขทวี)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่นถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงนานางประนอม เรืองฤทธิ์)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาว ถึงบ้านนายสมชาย จำรัส)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม)

- ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์หัวเชื้อการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเหลือจ่าย)

- ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิลและตู้รวบรวมขยะอันตรายฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทางฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา รัชกาลที่ 5

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ในพิธีเปิด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้าง จำนวน 1 พ่วง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตราชั่ง ขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลำโพงเพื่อขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะอินทรีย์พร้อมฝาปิด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มและอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0012/1 และ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์และพ่นตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ยี่ห้อรถ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะ โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เมฆพันธ์,นางฉลวย ใบบัว และ นายเชาว์ รักใคร่

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย สุขทวี)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิเชียร อินทร์อุไร)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงน านางประนอน เรืองฤทธิ์)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาว ถึงบ้านนายสมชาย จำรัส)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขอบวงซีเมนต์ ขนาด 100 เซนติเมตร จำนวน 20 วง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0014

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จำนวน 3 ชุด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเพื่อช่วยเหลือ นางตลับ เมฆพันธ์,นางฉลวย ใบบัว และ นายเชาว์ รักใคร่

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแจ้งราคารับซื้อขยะรีไซเคิลพร้อมไม้อัด จำนวน 1 ป้าย

- ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่องตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านพราน และกรอกข้อมูลในระบบ Rabies one Data ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน (เข็ม ไซริงค์ เหรียญ และใบรับรองการฉีดวัคซีน) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เลขทะเบียน 1 กฆ 5081 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 024-60-0002

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายวิรัตน์ จักเพ็ชร ถึง บ้านนางสม พันธุนนท์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,150 เมตร ขนาดคูใ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางประนอม เรืองฤทธิ์ ถึง นานางราตรี คล้ายสุรินทร์) ขนาดคูเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 390 เมตร ขนาดคูใหม่

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 9971 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0003

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าตัวรถชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน 81-1269 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 012-60-0001

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ อบต.บ้านพราน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน บท 7365 อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Fusion ชนิดตั้งแขวน ขนาด 30,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0012 จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YANMABISHI แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0008 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0009 จำนวน 2 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ FIJI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0007 จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ล้างทำความสะอาด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 12,000 BTUยี่ห้อ YANMABISHI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0006 จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการรรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโตแทนการใช้ถุุงพลาสติกและกล่องโฟมฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตามโครงการรส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาการว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-T810W หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0020/2 จำนวน 1 เครื่อง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30 x 40 นิ้วโครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐเพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเษตร จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือยาง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮเล็กฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสติดตั้งระบบน้ำประปาห้องน้ำฯ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและลดความเสี่ยงของงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงขยะดำ ชนิดหนา ขนาด 30x40 นิ้ว บรรจุ 24 ใบต่อแพ็ค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0019

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อบรรจุถุงยังชีพ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร

- รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร

- แผนอัตรากำลัง

- แผนแม่บท สารสนเทศ

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ

- มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงสายงานผู้บริหาร

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง และการพบเห็นการทุจริต อบต.บ้านพราน

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- Facebook

- ร้องเรียน - ร้องทุกข์

- เว็บบอร์ด

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- ร้องเรียน - ร้องทุกข์

- Facebook อบต.บ้านพราน

- เว็บบอร์ด

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (1)

- การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (2)

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือนแรก

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงาการคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.บ้านพราน 2563

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.บ้านพราน 2563

- มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุประจำปี 2563

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป การจัดซื้อจัดจ้าง และการพบเห็นการทุจริต อบต.บ้านพราน

- ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

- แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงาการคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.บ้านพราน 2563

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.บ้านพราน 2563

- รายงานสถิติการใช้บริการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน