วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ \"แสวงหาหน้าบ้านสวย\" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ \"แสวงหาหน้าบ้านสวย\" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 บริเวณถนนสี่แยกริ้วหว้า-สี่แยกดอนกร่าง