วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านพราน

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านพราน