วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

อบต.บ้านพราน ขอขอบคุณ คุณสุราวัล สุขทวี ที่ได้มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ให้แก่พนักงานเก็บขนขยะ ของ อบต.บ้านพราน

อบต.บ้านพราน ขอขอบคุณ คุณสุราวัล สุขทวี ที่ได้มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ให้แก่พนักงานเก็บขนขยะ ของ อบต.บ้านพราน


กิจกรรมอื่น ๆ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ \"แสวงหาหน้าบ้านสวย\" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนก
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านพราน
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพราน