โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมในสำนักงาน #งดใช้ถุงพลาสติก #ใช้แก้วน้ำส่วนตัว #ลดปริมานขยะ #ลดภาวะโลกร้อน #เริ่มต้นที่ตัวเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมในสำนักงาน

กิจกรรมอื่น ๆ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน รพส
การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ผ่านระบบวีดีโอ True Vroom โดยมีนางพรนิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน