โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- แผน 61-63 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม

- แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านพราน

- คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- คู่มือ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- คู่มือด้านวินัย

- หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติบ) พ.ศ. 2563

- แผนอัตรากำลัง 61-63 ( ฉบับที่ 1 )

- มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล