โทร.0806659499

\"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน\" เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

- คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

- จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

- คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- สถิติข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ก.อบต

- การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

- คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การบรรจุแต่งตั้ง

- การสรรหาและการคัดเลือก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนพัฒนาบุคลากร

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น

- ที่ มท 0809.5/ว 50 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558

- ที่ มท 0809.2/ว 193 เรื่อง ประกาศคณธกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (

- เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแห

- เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการรักษาวินัย

- แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- แผน 61-63 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม

- แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านพราน

- คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- คู่มือ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- คู่มือด้านวินัย

- หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติบ) พ.ศ. 2563

- แผนอัตรากำลัง 61-63 ( ฉบับที่ 1 )

- มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น