วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การป้องกันการทุจริตขององค์กร

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- ข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์

- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 1.เรื่องทั่วไป 2.การจัดซื้อจัดจ้าง 3.การพบเห็นการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

- การมอบอำนาจให้ปลัด อบต.บ้านพราน ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง อบต.บ้านพราน ที่ 491/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

- การมอบอำนาจให้รองนายก อบต.บ้านพราน ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง อบต.บ้านพราน ที่ 490/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยขน์ทับซ้อน