วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลวารสาร

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

- จุลสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

- จุลสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

- จุลสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

- จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

- จุลสารฉบับที่ 1 -2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561