โทร.0806659499

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มุ่งการพัฒนาอย่างยั่นยืน เพื่อเป็นชุมชนที่สงบสุขและเข้มแข็ง มีระบบผังเมืองที่ดี มีการเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ มีบริการโครงการพื้นฐานที่ดีและเพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาคของโรคโควิด - 19
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว
โครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปราถนา
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
มาตรการและการป้องกันโรคระบาดการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 2019
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่
กิจกรรมไหว้ครูของหนู
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
อาหารคุณหนูวันนี้
โครงการอาหารกลางวันของหนูๆๆ
อาหารคุณหนูวันนี้
ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต สังฆวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพราน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริโภคอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชุมผู้ปกครอง ศ.พ.ด.อ.บ.ต บ้านพราน
สุขสันต์วันเกิดน้องภู เด็กชายณัฐภัทร ทองดี
วันที่ 25 เมษายน 2562 ขอขอบพระคุณคณะกรรมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเป็นอย่างสูงค่ะ
กิจกรรมวันเด็กกแห่งชาติ
อาหารคุณหนูวันนี้
การดื่มนมของหนู
สระน้ำของหนู