คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม
 
นาง อรุณรุ่ง สุคะวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.0867662919
นางสาวจินดา สุขทวี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน โทร.089-8011779
--- ว่าง ---
 
นางสาวอัญชลี พานเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---