คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม
 
นางสาว สุนันทา ปลูกงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา โทร.0935174915
นางสาวณัทรมณ พลิพล
ครูผู้ดูแลเด็ก โทร.087-8127869
นางสาวปิยพร วงษ์เล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรันพิชชา สบายรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑารัตน์ เชื้อบุญ
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฤทัยรัตน์ เมฆฉาย
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางถวิลรัตน์ เพชรประสม
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
--- ว่าง ---
 
รูปรวมกองการศึกษา
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---