คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม
 
นาย จิราวุธ จิตใจฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0898014416
นางสาว พนิตราภรณ์ ชูแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาว กนกวรรณ มหาดไทย
คนงานทั่วไป
นางอุเทน บุตรพรม
คนงานทั่วไป
นาย พณุรัช โพนที
ช่างไฟฟ้า
นาย ทศ กล่อมกุมพันธ์
คนงานทั่วไป
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
นายบุญชู โคกสวน
พนักงานจ้างเหมา
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---