คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม
 
นาง เรณู พรมมิราช
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0823978555
นาง จีรนุช เอี่ยมนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวราตรี วงษ์คล้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ โทร.085-1821016
นางสาว นิตยา พันธุ์ลูกฟัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาว พันธิภา ทองขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว อัญญมณี ถนอมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รูปรวมกองคลัง
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---