คณะผู้บริหารสมาชิกสภาสำนักงานปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม
 
นางปราณี ยอดแก้ว
ประธานสภา อบต บ้านพราน โทร.062-4264289
นางเทียมทิพย์ ช่างประดิษฐ์
รองประทานสภา อบต บ้านพราน โทร.086-7621865
นายวิโรจน์ ขอพึ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 โทร.086-7623597
นางพันธ์ทิพย์ สิงห์หฬ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 โทร.084-3410903
นายสลาวุฒิ ฤกษ์เย็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 โทร.082-2353521
นายพรชัย เกตุเกษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 โทร.061-6622470
นายมานะ โพธิ์ทองคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 โทร.091-8629499
นายศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 โทร.085-2223523
นายชลอ หอมชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 โทร.089-2398786
นายไพรรัตร์ ทองพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 โทร.089-3431838
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
รูปรวมสมาชิกสภา
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---
 
--- ว่าง ---