เพิ่มภาพกิจกรรม
 
รูปภาพ หัวข้อ วันที่ จัดการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพ 19 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดเทอมวันแรก ท่านนายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มาให้กำลังใจเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยท่านนายกวินัย บุญศรี พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ประชุมผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมความเข้า 12 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ชนิดสเปรย์และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และคนพิการในพื้นบ้านหนองแหน หมู่ที 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้บริเวณทางสาธารณะภายในตำบลบ้านพราน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรขอ 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ยกฝาท่อหมู่ที่ 4 เพื่อเปิดทางระบาย เพื่ออำยวยความสะดวกให้ประชาชนในตำบลบ้า 18 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (วันวิสาขบูชา) ปล 12 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ เพื่อทำความสะอาดล้างพื้นอาคารเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอขอบคุณ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สำหรับการสนับสนุนรถเกรดเดอร์ในการปรับปรุงถนนที่มีพื้นที่เป็นหลุม/บ่อ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการส 11 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสิรภพ พึ่งโภคา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน 06 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ตำบลบ้านพราน 05 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน 05 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชุมประจำเดือนพนักงานตำบลบ้านพราน เพื่อมอบหมายงาน 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประชุมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ เรื่องการเก็ยขยะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลบ้านพราน 03 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 02 พฤษภาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศ 29 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมรองนายกฯ ,เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 27 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและจัดทำ 20 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 โดยมีนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปลัดองค์การ 12 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ทำความสะอาดบริเวณสี่แยกริ้วหว้า สี่แยกวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) สี่แยกยางห้าร้อย และบริเวณสะพานจุดต่างๆภา 11 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมรับเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 17.10 น. พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินโ 09 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. ด้วยรักและห่วงใยพี่น้องชาวตำบลบ้านพราน จาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา และนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง มา 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านพราน โดยมีนายวินัย บุญศรี เป็นประธานในการประชุม 07 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ บริเวณหลังอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ ปุ๋ยใบไม้ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที 01 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 01 เมษายน 2565 add_a_photo edit close
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น. ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรมในงาน สดุดีวีรชนคนแสวงหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้รับมอบหมายให้จัดขบวนเทิดพระเกียรติพ 13 มีนาคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็น (EIT)สำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค 02 มีนาคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ ผู่พาณิช ปลัดอำเภอแสวงหา สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ 18 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ และบริเวณสะพานดอนกร่าง 17 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นายไพรัตน์ แก้วรัตนศร 15 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนริ้วหว้าวิยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วห 14 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.บ้านพราน ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามาบนถนนคอนกรีตเส้นคันคลองทางเข้า ม.5 (พ่อไผ่เหลือง) ให้มีความสะอาด เป 11 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือน พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ในพื้นที่ตำ 08 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับอำเภอแสวงหา จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชนในตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวินัย 03 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประช 01 กุมภาพันธ์ 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกบ้านยางห้าร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ปร 31 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงา 27 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 26 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านพราน มีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา เป็นประธานเปิดศูนย์ 26 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 25 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับโรงพยาบาลแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รพสต.ตำบลบ้านพราน ปกครองอำเภอแสวงหา และโรงพยาบาลศรีธัญญา ลงพื้นที่เตรียมคว 18 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 พัฒนาสังคมจังหวัดอ่างทองร่วมกับ อบต.บ้านพราน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของคุณแม่วัยใส จำนวน 5 ราย ม. 3 จำนวน 1 ราย ม.4 จำนวน 2 ราย ม.5 จำนวน 1 ร าย ม.9 จำนวน 1 12 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทดสอบความหนาถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณนานายประจวบ เข็มแหลม 07 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทดสอบความหนาถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 07 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปราณี ยอดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประกาศเรียกประชุมสภาฯ โดยมีวาระการประชุมเพื่อให้ นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพ 06 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบรถวีล์แชร์และข้า 05 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 05 มกราคม 2565 add_a_photo edit close
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการขยะ และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายให้ประชาชนตำบลบ้านพรานรับทราบ และถือปฏ 30 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านพราน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา ประกาศให้มีการประชุมสภา อบต.บ้านพราน ครั้งแรก ในการนี้ สมาชิกสภา อบต.บ้านพราน ทั้ง 10 ท่าน พร้อมด้วย 27 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 27 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประช 23 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาช 13 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลกและวันชาติ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน 05 ธันวาคม 2564 add_a_photo edit close
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภดส.3) 30 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมี สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ตำแหน่งนิติกร องค์ก 24 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อบต.บ้านพราน ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมอัธยาศัย \\\\ 19 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 18 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชา 09 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริห 08 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใ 03 พฤศจิกายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ \"แสวงหาหน้าบ้านสวย\" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนก 12 ตุลาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 22 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
อบต.บ้านพราน ขอขอบคุณ คุณสุราวัล สุขทวี ที่ได้มอบชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ให้แก่พนักงานเก็บขนขยะ ของ อบต.บ้านพราน 21 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านพราน 10 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมค 07 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับ อำเภอแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพ.แสวงหา และรพ.สต.บ้านพราน บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1 ณ. องค์การบร 07 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ขอรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ และ กล่องน้ำดื่มหลังจากสะสมกล่องนมได้เยอะแล้ว สามารถนำมาบริจาคได้ที่องค์กา 03 กันยายน 2564 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณ เด็กหญิงกชพร มหิพันธ์ (น้องปอ) ที่นำกล่องนมดื่มแล้วมาบริจาคค่ะ 30 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณทานผู้ปกครอง น้องซัน น้องไนท์ น้องปอ น้องสไปร์ น้องวาเลน น้องมังกร น้องธนพัฒน์ ที่นำกล่องที่ดื่มแล้วมาบริจาค 24 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณสถานที่สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท 20 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุม องค 13 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหามหาราชินิ โดยการนำของนายว 11 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณสถานที่สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 10 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายวินัย บูญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ให้การต้อนรับ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง และนายสุพร หมายเจริญ นายอ 06 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นำโดยนายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักกันตัวอยู่ในบ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านพราน 03 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมค 02 สิงหาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และ นายอภิภู พลพัตธนดล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และนำ 29 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ให้กับอำเภอแสวงหา 29 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่และมอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินการจัดทำห้องน้ำเพื่อใช้สำหรับผู้กักตัว ณ LQ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเ 27 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาฯพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช 27 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ลงพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ที่วัดริ้วหว้า และวัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่า 23 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดย นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน ดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 22 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา09.00 น. เป็นต้นไป นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสาธ 19 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายก วินัย บุญศรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเด็กหญิง ชนาภัทร แจ้งประเสริฐ เป็นลูกของ นางสาวชลธิชา แจ้งประเสริฐ ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ซึ่งตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของพ่อและย่า 07 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 01 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรม\"Big Cleaning Day\" ทำความสะอาดภายสำนักงาน 01 กรกฎาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใ 18 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สตรี ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 16 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพราน รพส 15 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ผ่านระบบวีดีโอ True Vroom โดยมีนางพรนิภา คงใหญ่ กำนันตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 14 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมล้างทำความสะอาด โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า และ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม เนื่องจากโรงเร 11 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รณรงค์ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แทนการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมในสำนักงาน #งดใช้ถุงพลาสติก #ใช้แก้วน้ำส่วนตัว #ลดปริมานขยะ #ลดภาวะโลกร้อน #เริ่มต้นที่ตัวเรา 08 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ อบต.มีใบไม้เป็นจำนว 07 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้านพราน 07 มิถุนายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดกิจกรรม เนื่องใน \"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564\" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่อนุมัติให้วันวิสขบูชาของทุกปีเป็นวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ด้วยการปลู 27 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้ประสบวาตภัยร่วมพิธีการรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 10 ราย ณ. หอประชุมอำเ 19 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดการประชุมพิจารณา/จัดลำดับ การปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง โดยมีนายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็นประธา 19 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับอำเภอแสวงหา จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นางสาวชลฤดี บุญบาล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาร 17 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดทางสาธารณะ บริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้าน 14 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง 5L 1R ในเขตตำบลบ้านพราน 13 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคณะกรรมการนิเทศน์การศึกษาระดับอำเภอร่วมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้ นางสมคิด สุขทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับมอบเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากผู้ว่าราชการจัง 06 พฤษภาคม 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะบริเวณทางเข้าบ้านหนองแหน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและท่อ 30 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 อบต.บ้านพราน และอำเภอแสวงหา นำโดยปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่อำเภอแสวงหา นางสมคิด สุขทวี รองนายก อบต.บ้านพราน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ อสม.ตำ 30 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านพรานออกทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ มีการตัดหญ้าและจัดการต้นไม้ บริเวณถนนหน้าองค์กา 28 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 22 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้นายอุดม เมืองจุมพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะวีรชนคนแสวงหา ณ อนุสรณ์สถานวีรชน หมู่ที่ 5 ตำบลสีบัวทอง 22 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะ บริเวณทิศตะวันตกของฝั่งคลองฯ เพื่ออำนวยค 20 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่กีดขวางทางสาธารณะ บริเวณทิศตะวันตกของฝั่งคลองฯ เพื่ออำนวยค 20 เมษายน 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 31 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 22 มีนาคม 25634 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน บริการตัดต้นไม้ที่โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 29 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับสปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นพราน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน 18 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุ 17 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับอำเภอแสวงหาและธนาคารกรุงไทยสาขาโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สแกนใบหน้าผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเราชนะ(กลุ่มพิเศษ) วันที่ 12 มีนาคม 25 15 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดหญ้าข้างทางและทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะบริเวณสะพานบ้านดอนกร่ 15 มีนาคม 2564 add_a_photo edit close
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1.ช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซไข่เน่า( ไฮโดรเย่นซัลไฟต์ ) โดยที่จุลินทรีย์จะเข้าไปทำลายพันธะทางเคมี โดยการกำจัด ก๊าซไฮโดรเย่น ซึ่งเป็นพันธะทางเคมีหล 18 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน พร้อมคณะ ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยการสแกนหน้าผากหรือฝ่ามือ พร้อมขาตั้ง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า-ออก สถานศึกษาในพื้นที่ต 18 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ แก่ผู้ประกอบการภายในตำบลบ้านพราน 04 กุมภาพันธ์ 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 4 มกราคม 2564 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่กักกันผู้ที่ต้องเฝ้าระวังกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 05 มกราคม 2564 add_a_photo edit close
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ ประชาชนหมู่ที่ 1 และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน 28 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ ประชาชนหมู่ที่ 1 จำนวน 50 คน โดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต 25 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาคของโรคโควิด - 19 07 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และพ่อแห่งชา 05 ธันวาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 24 พฤศจิกายนพ.ศ.2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน ร่วมกัน กศน.ตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำสมุนไพร น้ำใบเตย น้ำมะตูมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 24 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
พิธีปิดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมี นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. 13 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วันที่สามของการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานและผู้เข้ารับการฝึกร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ หน 13 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
การฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน วันที่สองของการฝึก 12 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานและผู้เข้ารับการฝึกร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ 12 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มีนายวินัย บุญศร 11 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 10 พฤศจิกายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับ พนักงาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จำนวน 100 คน โด 28 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะริมคลอง 26 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอ 26 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้นายอุดม เมืองจุมพลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตย์ บริเวณวัดวังน้ำเย็น ตำบ 22 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพัฒนาถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 15 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม 15 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านพราน ทำความสะอาดถนนในตำบลบ้านพราน เนื่องจากนายกท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องความสะอาดในทุกๆพื้นที่ ของ ต .บ้านพราน 06 ตุลาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 28 กันยายน 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานตำบลบ้านพราน คณะครูโรงเรียนชุมชนริ้วหว้า ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กิจกรรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โ 29 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้บทบาท หน้าที่แก่สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมี นา 29 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัด โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) โดยได้ 24 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
หนูทำได้ บัวลอย 3 สี 23 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 22 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ตำบลบ้านพรานจัดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน กิจกรรมเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 22 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
คุณครู จาก กศน.มาสอนหนูๆทำปลาฉลาม ค่ะ 09 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว 09 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล เข้า 03 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยการนำของท่านนายกวินัย บุญศรี ได้ทำการออกพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านพราน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนครบทุกหมู่ 03 กันยายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมเดินขบวนแห่ร่วมงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา 28 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 26 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านพราน จัดโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพทำวุ้นกระทิและลูกชุบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้าน 26 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปราถนา 25 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านพราน อบรมอาชีพการทำการเกษตรกรรม และการทำขนมหวาน(เม็ดขนุน)ให้กับผู้สูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพต่อไป 20 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 19 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางปราณี ยอดแก้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่อง การพิจารณาร่าง 14 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง, นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ,นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า 13 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดฯ พนักงานองค์การบริหารสวนตำบลบ้านพรานจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 13 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้นทางสี่แยกริ้วหว้าถึงยางห้าร้อย 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกริ้วหว้า 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการมอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 88พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้รับการประสานงานขอสนับสนุนรถดับเพลิง เนื่องจากมีเพลิงไหม้บ้านใกล้เคียงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายกวินัย บุญศรี ได้น 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพรานร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านพรานจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ( 11 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายกวินัย บุญศรี มอยหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพราน ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกยางห้าร้อย และบริเวณสะพานดอนกร่าง 07 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ทำความสะอาดบริเวณสี่แยกริ้วหว้า 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.นายกวินัย บุญศรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปี 2564-2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อก 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพราน รพสต.ตำบลบ้านพรานอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก COVID-19 และไข้เลือดออก อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจาก COVID- 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายกวินัย. บุญศรี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และอำเภอแสวงหา ได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย คือบ้านนางบุญนุช แสงพุ่มพง 06 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
มาตรการและการป้องกันโรคระบาดการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 2019 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่ 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
กิจกรรมไหว้ครูของหนู 05 สิงหาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 29 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 25 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 24 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 23 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 22 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 18 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 17 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
ใบงานของหนูๆๆ 16 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 16 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 12 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 11 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 09 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 08 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
เนื่องจากผลกระทบ \"วาตภัย\" ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านพราน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวน ๙ หลังคาเรือน นายกวินัย บุญศรี 08 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 04 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 02 มิถุนายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอ่างทอง นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด 30 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 28 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
ใบงานของหนูๆๆ 25 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 25 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
เมนูอาหารหนูๆๆวันนี้ 20 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารหนูๆๆวันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 15 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
อาหารคุณหนูวันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 12 และ 13 พ.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพสู้โควิด-19\" ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพราน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 เพื่อเป็นส่ 14 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการอาหารกลางวันของหนูๆๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 13 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 7 พ.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพสู้โควิด-19 \" ให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ จำนวน 80 ราย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย 07 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ออกเยี่ยมบ้านเด็กๆๆ 05 พฤษภาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 21 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ปฏิบัติการพ่นยาป้องกันโรคไวรัส โควิด-19(COVID-19) ณ.วัดพัฒนาและวัดริ้วหว้า 21 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลบ้านพราน โดยการสนับสนุนจากกาชาดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเ 23 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 9 เมษายน 2563 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแสวงหา รพสต.ตำบลบ้านพราน และผู้นำชุมชนตำบลบ้านพราน ร่วมโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส 10 เมษายน 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 19 มีนาคม 2563 อบต. บ้านพราน นำโดยนายกวินัย บุญศรี พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงา 20 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก 20 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ อบต.บ้านพราน ในวันที่ 16 มี.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านพราน โดยการบรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดทำหน 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีวิชาการทำไข่เค็มสูตรต่างๆ ระหว่างวันที่11-13มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับ พมจ.อ่างทองลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบภัยทางสังคม ในพื้นที่ตำบลบ้านพราน จำนวน 10 ราย 16 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน งานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพัันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยการติดป้าย ประชาสัมพันธ์และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกหมู่บ้านเพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านพราน มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีป้าย 05 มีนาคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ ทางสาธารณะ และ เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่ว 28 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาเรียนรู้การใช้เตาอบโซล่าเซลเพื่อพัฒนาอาชีพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 27 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลบ้านพราน และในพื้นที่อำเภอแสวงหา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข โดยดำเนินกิจกรรมเก็บกวาดขยะ 25 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน ปลูกผักปลอดภัย ไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ทำขนมสังขยาฟักทอง 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -12.00 น องค์การบริหารหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยตั้งจุดบริการ ทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้ และเพศเมีย ณ วัดพั 19 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -12.00 น องค์การบริหารหารส่วนตำบลบ้านพราน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยตั้งจุดบริการ ทำหมันสุนัข-แมว เพศผู้ และเพศเมีย ณ องค์ก 05 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับกศน.ตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำชิงช้ารังนก ให้ประชาชนที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม 05 กุมภาพันธ์ 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 23 มกราคม 2563 อบต.บ้านพรานร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบประจำตำบลบ้านพราน อบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพการทำไวน์องุ่น ให้กับประชาชนในตำบลบ้านพราน 23 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองมอบข้าวสารแก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านพราน 22 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 add_a_photo edit close
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านพราน โรงเรียน ศ 25 ธันวาคม 2562 add_a_photo edit close
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเถอแสวงหา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระร 24 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกำหนดการ 15 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในตำบล บ้านพราน และอสม.ตำบลบ้านพราน โดยมีการจัดกิจกรร 11 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
นายวรัตน์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่อำเถอแสวงหา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด 11 ตุลาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดอบรมให้ความรู้และแนะนำหลักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 19 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 17 กันยายน 2562 กาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้จำนวน 5 รายในตำบลบ้านพราน 19 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
ยินดีต้อนรับ นายอนุชิต สังฆวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 13 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้รับเกียรติร่วมงาน \"พาท่านตะลุยนา แสวงหาธรรมชาติ\" ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 โดยนำนักเรียนผู้สูงอายุชมรมผูัสูงอายุตำบลบ้านพราน เข้าร่วมงานกิจกรรม เพื่อสร้างสี 06 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านพราน ประจำปี 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 06 กันยายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าน ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 23 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. อบต.บ้านพราน จัดส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมโครงการ \\ 23 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านพราน นำนักเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 22 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานส่งพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผลและสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 14 สิงหารคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายวินัย บุญศรี นายก อบต.บ้านพราน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านพราน ร่วมงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล 14 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ุให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบ้านพราน ณ โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 06 สิงหาคม 2562 add_a_photo edit close
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายกวินัย บุญศรี คณะผู้บริหาร ปลัด และพนักงานส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 30 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมตรวจสุขภาพ โดย จัดให้มี อสม.ตรวจระดับนำ้ตาลในเส้นเลือด ตรวจวัดความดัน และมีกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร โดยวิทยากรจาก 23 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย พื้นที่กลุ่มเสี่ยง ในตำบลบ้านพราน โดยนายกฯได้มอบหมายให้ นา 23 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันทำความสะอาดตามโครงการ big cleaning day บริเวนถนนเส้นยางแขวนถึงบ้านแก 18 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 กรกฏคม 2562 นายกวินัย บุญศรี พร้อมด้วย สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ร่วมงานสัมมนา Success of Waste Separation-Change for good:ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ณ สโมสรทหารบก วิภาว 11 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหารฯ ปลัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนา(วัดดอนกร่าง) และ วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 11 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 08 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดโครงการฝึกอบรมในการจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2562 วันที่ ๕ กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 05 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น.องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)จากคณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งจากจังหวัดอ่างทอง ทีมประเมินที่ 4 01 กรกฎาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันต่อต้านยาเสพติดโลก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับอำเภอแสวงหา ณ บริเวณโรงเรียนสตรีอ่างทอง 26 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านพราน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริโภคอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 07 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกิจกรรม เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายกวินัย บุญศรี คณะผู้บริหาร ฯ 04 มิถุนายน 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา \\ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
ประชุมผู้ปกครอง ศ.พ.ด.อ.บ.ต บ้านพราน 28 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน โดยนายกวินัย บุญศรี จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือ แก้ปัญหาการขาดปัจจัย 4 (ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อมเหล็ก) เพื่อ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พ.ด.2 และ พ.ด.7 ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี และพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดกิจกรรมโรงทานนำผัดไทยแจกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจิตอาสาและผู้เข้าร่วมงานฯ ณ วั 07 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
สุขสันต์วันเกิดน้องภู เด็กชายณัฐภัทร ทองดี 26 เมษายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 25 เมษายน 2562 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานเป็นอย่างสูงค่ะ 26 เมษายน 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันฟรีให้กับสุนัข และแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 29 พฤษภาคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบนผิวจราจร และทางเท้าบริเวณ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 15 มีนาคม 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน นำโดย นายกวินัย บุญศรี จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนตำบลบ้านพราน ประจำปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
บรรยากาศยามเลิกเรียน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
อาหารของหนู 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมการเรียนการสอน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
การฝึกการทรงตัวเด็กน้อย 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
ออกกำลังกายค่ะ 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
คุณครูพาหนูออกเรียนรู้นอกสถานที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
สวยหน่อยก่อนกลับบ้าน 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมของหนู 07 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมการเรียนการสอนของหนู 06 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและตำบล 04 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 30 และ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน พร้อมทั้งให้ประชาชนที่เข้าร่วม 01 กุมภาพันธ์ 2562 add_a_photo edit close
อาหารวันนี้ของหนู 31 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
กิจกรรมวันอังคารสีชมพูของหนูๆๆ 29 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
คุณหมอใจดี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน มาดูแลสุขภาพช่องปากน้องๆ 28 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
อาหารของหนูวันนี้ 28 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านพราน ขับเคลื่อนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" โดยใช้หลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ให้กับเด็กๆ เพื่อไปประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองต่อไป 18 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้นำชุมชนทุกท่าน ทีี่นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ขอขอบคุณ ทีมงานร่วมกตัญญูจุดบางพลีน้อย ทีมงานแทนอ่างทอง ทีมงานอ้วนหมูไรเดอร์ ทีมงานคนหัวรั้น และบริษัทเลนโซ่วีล จำกัด ที่นำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆๆและผู้ปกครอง รวมทั้งของขวัญของรางวัลมากมายจริงๆๆ 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ท่าน กรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน มีผู้ใหญ่ใจดีนำของรางวัลมาแจกเด็กๆๆ มากมาย 15 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
วันที่ 8 มกราคม 2562 และวันที่ 14 มกราคม 2562 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัด พนักงาน อบต.บ้านพราน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร 14 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม Kick off โดยมีจัดกิจกรรมทำความสะอาดคัดแยกขยะ ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลัก 3ช. ให้กับประชาชน 09 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" ตำบลบ้านพรานคณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ . . ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ให 08 มกราคม 2562 add_a_photo edit close
อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 add_a_photo edit close
กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 01 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน 01 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 01 พฤศจิกายน 2561 add_a_photo edit close
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2561) จังหวัดอ่างทอง 03 กรกฎาคม 2561 add_a_photo edit close
งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2561 06 มีนาคม 2561 add_a_photo edit close
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 add_a_photo edit close