เพิ่มระเบียบและกฏหมาย
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ จัดการ
คู่มือปฏิบัติงาน-อปท file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2560 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง ตลาด 2560 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ 2560 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2560 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การควบคุมการแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 2559 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558 file_download edit close
ข้อบัญญัติ อบต.บ้านพราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย 2558 file_download edit close
พระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 file_download edit close
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 file_download edit close
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 file_download edit close
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 file_download edit close
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download edit close
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 file_download edit close
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 file_download edit close
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download edit close