เพิ่มผลการดำเนินงาน
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ จัดการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 file_download edit close
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 file_download edit close
รายงานแผนดำเนินการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2564 file_download edit close
รายงานโครงการที่ดำเนินการประจำปี 2546 ระหว่าง ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 file_download edit close
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download edit close
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 file_download edit close
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑๒ เดือน file_download edit close
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน file_download edit close
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ file_download edit close
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 (สตง.รับรอง) file_download edit close
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ file_download edit close
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 file_download edit close
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 file_download edit close
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2 file_download edit close
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 file_download edit close
รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี ครั้งที่ 1 file_download edit close
รายงานผลและความคิดเห็นการติดตามและประเมิน.docx file_download edit close