เพิ่มประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระบบ e-GP)
 
หัวข้อ ไฟล์แนบ วันที่ จัดการ
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลบ้านพราน file_download 26 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพราน) file_download 26 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ(E-GP )ก่อสร้างถนน คสล.ม 8 file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลในสาระสัญญาในระบบ(E-GP )ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ข้อมูลสาระสัญญาในระบบ (E-GP )ก่อสร้าง ถนนคสล.ม.10 บ้านยางแขวนใต้ file_download 20 ตุลาคม 2564 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2บ้านยริ้วหว้า งบฐานราก ปี 2564 file_download 15 กันยายน 2564 edit close
ประกาศราคารกลางแบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย (งบลอุดหนุเฉพาะกิจ)2564 file_download 08 กันยายน 2564 edit close
ประกาศราคากลางแบบ บก 01. ก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 10 บ้านยางแขวนใต้ file_download 20 กันยายน 2564 edit close
รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า file_download 05 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า file_download 05 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า file_download 04 กุมภาพันธ์ 2564 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณศาลาประชาคม) file_download 14 มกราคม 2564 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานายสนามไชย สุขทวี) file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแหน (บริเวณบ้านนางจำเรียง หอมชื่น ถึงบ้านนายวิชัย อินทร์อุไร) file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึงนานางประนอม เรืองฤทธิ์) file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางทองคำ ทองขาว ถึงบ้านนายสมชาย จำรัส) file_download 23 ธันวาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตำบลบ้านพรานไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต file_download 16 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) file_download 07 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ โครงการ file_download 03 พฤศจิกายน 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง file_download 07 ตุลาคม 2563 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่9 บ้านดอนกร่าง (บริเวณคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนายสุชิน แตงทับ) ประจำปี 2562 file_download 02 สิงหาคม 2562 edit close
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding ) file_download 24 กรกฎาคม 2562 edit close
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding ) file_download 24 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ประจำปี 2562 file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางอุทัย เที่ยงสาย ถึง นานายประทีป มะกรูดอินทร์) ประจำปี 2562 file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนางทวี ไทยเจียม ถึง บ้านนางวิภาดา ไทยเจียม) ประจำปี 2562 file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่2 บ้านริ้วหว้า (บริเวณณานางเรียม จันทร์เศรษฐี ถึง นานายเสริม ประสานทรัพย์) ประจำปี 2562 file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณบ้านนายเฟื้อง ถึง ถนน คสล.เดิม) ประจำปี 2562 file_download 03 กรกฎาคม 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่4 บ้านมาบทราย (บริเวณบ้านนางสายน้ำผึ้ง อิ่มประไพ ถึง เขต หมู่ที่ 1 ต.บ้านพราน) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 บ้านโพธิ์สำราญ (บริเวณบ้านนางสมบัติ ยิ้มเป็นสุข ถึง บ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 บ้านหนองสองตอน (บริเวณนานางธีรนุช วารีรักษ์ ถึง นานางประนอม เรืองฤิทธิ์) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่10 บ้านยางแขวน (บริเวณบ้านนายประทีป นวลสนอง ถึง คลองทิ้งน้ำบ้านนายวิเชียร เพ็ชรสุดใส) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่1 บ้านสระสี่เหลี่ยม (บริเวณทางโค้งนานางทองแถม ยินดี) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่8 บ้านหนองแหน (บริเวณโค้งศาลาประชาคม) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายเดช พ่วงศรีรักษา) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่7 บ้านวังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนายธานี ถึงบ้านนายชานนท์ นิธิศรันย์) ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 26,000 บีทียู ประจำปี 2562 file_download 26 มิถุนายน 2562 edit close
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลมาบทราย file_download 11 มกราคม 2562 edit close
การจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบทราย ตำบลบ้านพราน file_download 11 มกราคม 2562 edit close
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 file_download 09 พฤศจิกายน 2561 edit close